Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na 5 zadań

termin składania ofert:

15.09.2015.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 229418-2015 z dnia 2015-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 5 zadań: Zadanie nr 1 - Defibrylator - 1 kpl. Zadanie nr 2 - Elektroniczny zasilacz opasek uciskowych - kpl. 2 Zadanie nr 3 - Łuk twarzowy z artykulatorem...
Termin składania ofert: 2015-09-15

 

Szczecin: Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 5 zadań do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 276738 - 2015; data zamieszczenia: 19.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 229418 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 5 zadań do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 5 zadań: Zadanie nr 1 - Defibrylator - 1 kpl. Zadanie nr 2 - Elektroniczny zasilacz opasek uciskowych - kpl. 2 Zadanie nr 3 - Łuk twarzowy z artykulatorem Gerbera - kpl. 1 Zadanie nr 4 - Spirometr - kpl. 1 Zadanie nr 5 - Uroflometr przepływowy - kpl. 1 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do montażu i uruchomienia sprzętu oraz szkolenia personelu szpitala w zakresie korzystania z zamontowanych urządzeń.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.21.00-0, 33.16.90.00-2, 33.19.00.00-8, 33.12.41.00-6, 33.12.50.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2

Nazwa: Elektroniczny zasilacz opasek uciskowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ChM Sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28706,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 32983,20

 • Oferta z najniższą ceną: 32983,20 / Oferta z najwyższą ceną: 32983,20

 • Waluta: PLN .


Część NR: 4

Nazwa: Spirometr

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEDICOM Sp. z o.o., M. Skłodowskiej - Curie 34, 41-819 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12868,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7236,00

 • Oferta z najniższą ceną: 7236,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7236,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 5

Nazwa: Uroflometr przepływowy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JEPAL Jerzy Paluchiewicz, Lipowa 56, 44-102 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13858,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9180,00

 • Oferta z najniższą ceną: 9180,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11880,00

 • Waluta: PLN .


Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Małgorzata Jarosz

Modyfikował: Małgorzata Jarosz

Czas wytworzenia: 2015-09-04, :08:13:08

Czas modyfikacji: 2015-10-19, :09:38:05

Ilość odsłon: 1233