Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych

termin składania ofert:

22.06.2015.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 83563-2015 z dnia 2015-06-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych z podziałem na 3 zadania do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie...
Termin składania ofert: 2015-06-18

 

Szczecin: Dostawa środków dezynfekcyjnych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 218326 - 2015; data zamieszczenia: 25.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 83563 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków dezynfekcyjnych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych z podziałem na 3 zadania do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2

Nazwa: Środki dezynfekcyjne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BIALMED Sp. z o.o., M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17451,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 16320,00

  • Oferta z najniższą ceną: 12066,30 / Oferta z najwyższą ceną: 42176,85

  • Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Środki dezynfekcyjne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego CENTROWET-CEZAL Sp. z o.o., Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61507,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 59714,34

  • Oferta z najniższą ceną: 59714,34 / Oferta z najwyższą ceną: 59714,34

  • Waluta: PLN.


 

 

Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Małgorzata Jarosz

Modyfikował: Małgorzata Jarosz

Czas wytworzenia: 2015-06-09, :12:08:25

Czas modyfikacji: 2015-08-25, :09:10:07

Ilość odsłon: 1351