Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę systemu zamkniętego pobierania krwi metoda aspiracyjno - próżniową oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

termin składania ofert:

02.02.2015.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 7695-2015 z dnia 2015-01-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu zamkniętego pobierania krwi metodą aspiracyjno-próżniową oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na...
Termin składania ofert: 2015-02-02

 

Szczecin: Dostawa systemu zamkniętego pobierania krwi metodą aspiracyjno - próżniową oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 29879 - 2015; data zamieszczenia: 04.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 7695 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu zamkniętego pobierania krwi metodą aspiracyjno - próżniową oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu zamkniętego pobierania krwi metodą aspiracyjno-próżniową oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0, 33.19.25.00-7, 33.79.30.00-5, 38.43.70.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SARSTEDT Sp. z o.o., ul. Warszawska 25 Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 241169,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 233675,43

  • Oferta z najniższą ceną: 233675,43 / Oferta z najwyższą ceną: 233675,43

  • Waluta: PLN.

 

 Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2015-01-20, :08:26:34

Czas modyfikacji: 2015-03-04, :11:10:14

Ilość odsłon: 1176