Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę testów diagnostycznych do 109 Szpitala

termin składania ofert:

21.03.2016.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 54066-2016 z dnia 2016-03-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów diagnostycznych z podziałem na 2 zadania o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8. Dokładny opis przedmiotu zamówienia szczegółowo...
Termin składania ofert: 2016-03-21

 

Szczecin: Dostawa testów diagnostycznych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 117648 - 2016; data zamieszczenia: 11.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 54066 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa testów diagnostycznych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów diagnostycznych z podziałem na dwa zadania ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.30-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Testy diagnostyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BioMaxima SA, ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 43124,94

  • Oferta z najniższą ceną: 43124,94 / Oferta z najwyższą ceną: 81000,00

  • Waluta: PLN .

 

Część NR: 2   

Nazwa: Testy ureazowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Lencomm Trade International Ewa Lenczowska- Tomczak Sp.J., ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 11599,20

  • Oferta z najniższą ceną: 11599,20 / Oferta z najwyższą ceną: 16200,00

  • Waluta: PLN .

Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2016-03-10, :12:33:17

Czas modyfikacji: 2016-05-11, :10:56:46

Ilość odsłon: 1108