Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę Unitu Stomatologicznego oraz Zestawu do Polisomnografii do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

termin składania ofert:

27.06.2016.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 88653-2016 z dnia 2016-06-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 Unit stomatologiczny 1 kpl Zadanie nr 2 Zestaw do polisomnografii 1 kpl. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca...
Termin składania ofert: 2016-06-27

 

Szczecin: Dostawa unitu stomatologicznego oraz zestawu do polisomnografii do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 173397 - 2016; data zamieszczenia: 04.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 88653 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa unitu stomatologicznego oraz zestawu do polisomnografii do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Unit stomatologiczny - 1 kpl., Zadanie nr 2 - Zestaw po polisomongrafii - 1 kpl. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązny jest dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca instalacji danego sprzętu, a także do montażu i uruchomienia sprzętu oraz szkolenia personelu szpitala w zakresie korzystania z zamontowanych urządzeń.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.60.00-9, 33.12.41.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Unit stomatologiczny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Stern Weber Polska Krzysztof Błażejczyk, ul. Kosmatki 26, 03-982 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56481,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 66850,00

  • Oferta z najniższą ceną: 66850,00 / Oferta z najwyższą ceną: 66850,00

  • Waluta: PLN .

 

Część NR: 2   

Nazwa: Zestaw do polisomnografii

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Respiromix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Erazma Ciołka 15, 01-445 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101851,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 106000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 106000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 106000,00

  • Waluta: PLN .

 

 Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2016-06-16, :09:13:48

Czas modyfikacji: 2016-08-04, :11:37:33

Ilość odsłon: 1004