Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostwę materiałów szewnych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

termin składania ofert:

07.09.2015.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 222496-2015 z dnia 2015-08-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art....
Termin składania ofert: 2015-09-07

 

Szczecin: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów szewnych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 263256 - 2015; data zamieszczenia: 06.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 222496 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów szewnych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39460,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 42151,88

  • Oferta z najniższą ceną: 42151,88 / Oferta z najwyższą ceną: 42151,88

  • Waluta: PLN .

 

 

Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2015-08-28, :08:10:25

Czas modyfikacji: 2015-10-06, :12:36:45

Ilość odsłon: 1330