Przetarg

Przetarg nieograniczony na ucyfrowienie aparatu RTG do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

termin składania ofert:

21.08.2015.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 206774-2015 z dnia 2015-08-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest ucyfrowienie aparatu RTG - 1 kpl. do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Szczecinie
Termin składania ofert: 2015-08-21

 


 

 

 

Szczecin: Przetarg nieograniczony na ucyfrowienie aparatu RTG do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 256280 - 2015; data zamieszczenia: 30.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 206774 - 2015r.

 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na ucyfrowienie aparatu RTG do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ucyfrowienie aparatu RTG - 1 kpl. do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Szczecinie.

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.13.00-4.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2015.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

  • EMI-MED Sp. z o.o. Sp. k., ul. Smoleńsk 25a/4, 31-108 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 148555,56 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

  • Cena wybranej oferty: 225540,00

  • Oferta z najniższą ceną: 225540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 225540,00

  • Waluta: PLN .

Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Małgorzata Jarosz

Modyfikował: Małgorzata Jarosz

Czas wytworzenia: 2015-08-12, :13:21:50

Czas modyfikacji: 2015-09-30, :09:17:11

Ilość odsłon: 1382