Przetarg

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia , w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art 67 ust 1 pkt4 ustawy Prawo zamówień publicznych RPoZP 26A/2018

Ogłoszenie nr 500243269-N-2018 z dnia 10-10-2018 r.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ: Wykonanie przebudowy budynku nr 7/1887 w celu dostosowania lokalu apteki zakładowej 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ do obowiązujących przepisów - Etap I.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500230439-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 810200960, ul. ul. Piotra Skargi  9-11, 70-965  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8105800, e-mail przetargi@109szpital.pl, faks 91 8105802.
Adres strony internetowej (url): www.109szpital.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie przebudowy budynku nr 7/1887 w celu dostosowania lokalu apteki zakładowej 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ do obowiązujących przepisów - Etap I.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RPoZP 26A/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku nr 7/1887 w celu dostosowania lokalu apteki zakładowej 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ do obowiązujących przepisów - Etap I. Przedmiot zamówienia określono według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Zakres jest zgodny z: 1. Dokumentacją projektową pn. "Przebudowa budynku nr 7 zlokalizowanego w kompleksie 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie w celu dostosowania lokalu Apteki do obowiązujących przepisów" opracowaną przez Architekt Studio ilp wraz z przedmiarem robot, który jest materiałem posiłkowym. 2. Obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych oraz innych robót. 3. Programem prac konserwatorskich. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z budynkiem Apteki i łącznikiem: - remont elewacji budynku i łącznika - remont konstrukcji dachu wraz z pokryciem (budynek i łącznik) oraz instalacja odgromową. Na łączniku wykonanie nowej płyty stropowej - remont istniejących kominów ponad dachem, - wykonanie izolacji pionowych i poziomych budynku (budynek i łącznik) - wykonanie instalacji drenażu opaskowego - rozbiórka posadzek w piwnicach wraz z wykonaniem docelowej warstwy konstrukcji posadzek (bez robót wykończeniowych) z izolacją posadzki i warstwami jastrychu cementowego - wykonanie instalacji kanalizacji podposadzkowej w budynku Apteki - remont tarasu budynku apteki - elementy zagospodarowania terenu: opaski, schody zewnętrzne, studnie doświetlające
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111100-9

Dodatkowe kody CPV: 45262520-2, 45432200-6, 45432100-5, 45421000-4, 45421160-3, 45262311-4, 45262400-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1005165.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany Wiktor Kożuchowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szymanowskiego 13/9
Kod pocztowy: 71-416
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1200000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1200000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1200000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
 

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Małgorzata Jarosz

Czas wytworzenia: 2018-10-10, :11:10:53

Czas modyfikacji: 2019-08-13, :08:23:09

Ilość odsłon: 410