Przetarg

Przetarg nieograniczony na przebudowę strefy wejściowej do budynku przychodni 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z dostawą i montażem podnośnika dla niepełnosprawnych

termin składania ofert:

07.10.2015.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 243056-2015 z dnia 2015-09-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa strefy wejściowej do budynku przychodni przy ul. Piotra Skargi 34 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z dostawą i...
Termin składania ofert: 2015-10-02

 

Szczecin: Przebudowa strefy wejściowej do budynku przychodni 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnia SP ZOZ w Szczecinie w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z dostawą i montażem podnośnika dla niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia: 275134 - 2015; data zamieszczenia: 16.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 243056 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa strefy wejściowej do budynku przychodni 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnia SP ZOZ w Szczecinie w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z dostawą i montażem podnośnika dla niepełnosprawnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa strefy wejściowej do budynku przychodni przy ul. Piotra Skargi 34 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z dostawą i montażem podnośnika dla niepełnosprawnych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Przedmiot dostawy określono według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - 7 - roboty budowlane 45.31.31.00 - 5 - instalowanie wind Zakres jest zgodny z : 1. Dokumentacją projektową pn. Przystosowanie strefy wejściowej do potrzeb osób niepełnosprawnych wykonaną przez pracownię projektową SEMARCHITEKCIE Sławomir Mućko, ul. Ks. Barnima 3/40, 71-437 Szczecin 2. Obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz innych robót. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. PODSTAWA PRAWNO - TECHNICZNA WYKONANIA ZAMÓWIENIA Roboty będą wykonywane na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. WARUNKI WYKONAWSTWA I ODBIORU 1. Wymagany okres rękojmi oraz gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy od dnia odbioru i przekazania do użytkowania. 2. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową będącą załącznikiem nr 1 do SIWZ, postanowieniami umowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i innymi uzgodnieniami z Inwestorem dokonanymi w formie pisemnej. 3. Przedmiar robót przedstawiony jest tylko pomocniczo. 4. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności: - koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, - koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody, dozorowaniem oraz uporządkowaniem terenu po likwidacji zaplecza, koszty ochrony mienia, warunków bhp i ppoż. na placu budowy, - koszty oznaczenia terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, - koszty wszelkich robót przygotowawczych, rozbiórkowych, porządkowych, składowania i recyklingu materiałów odpadowych i wywozu, - koszt tymczasowego oddzielenia miejsca prowadzenia robót budowlanych w obrębie budynku poprzez wybudowanie trwałej ścianki z płyt gipsowych lub innych na ruszcie stalowym ( Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydzielenia terenu budowy w obrębie budynku tylko za pomocą folii budowlanej); - koszt oznakowania tymczasowego dojścia do przychodni w trakcie prowadzenia robót - koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - koszty opracowania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika Budowy zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantów branżowych, - podatek VAT, - wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. 5. Bezpośredni nadzór nad robotami będzie sprawowany przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcję nadzoru technicznego na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie , a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 6. Wykonawca ma obowiązek dostarczać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materiałów i urządzeń użytych do realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie ze STWiORB)- celem uzyskania ich akceptacji przez inspektora nadzoru - przed ich wbudowaniem. 7. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w myśl ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2013 poz.21). Do dokumentów odbiorowych wykonawca złoży oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów. 8. Wszystkie zmiany zakresu robót wynikłe w trakcie realizacji winny być zgłaszane zamawiającemu i wykonane tylko i wyłącznie po ich akceptacji przez zamawiającego i projektanta. 9. Podane w projekcie budowlano-wykonawczym nazwy własne są przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z produktami równoważnymi. Jeżeli Wykonawca składa ofertę z produktami równoważnymi musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie zawierającą co najmniej jego nazwę i parametry techniczne (opis produktu równoważnego). Za równoważne zostaną uznane wyroby, które będą spełniały te same normy, parametry i standardy co opisane w załączniku nr 1 do SIWZ oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 10. Za termin wykonania zamówienia rozumiany będzie termin zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru i przekazania do użytkowania. Do zawiadomienia o gotowości do odbioru i przekazania do użytkowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć decyzję Wojskowego Dozoru Technicznego o dopuszczeniu do użytkowania podnośnika dla niepełnosprawnych. 11. Co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić w imieniu Zamawiającego o zakończeniu robót właściwy organ nadzoru budowlanego. Kopię złożonego zawiadomienia wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem złożenia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie do Zamawiającego. 12. W przypadku nałożenia przez organ nadzoru budowlanego obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać je w imieniu Zamawiającego bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 13. Roboty budowlane będą prowadzone na terenie zamkniętym Ministerstwa Obrony Narodowej. WYTYCZNE DLA DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ POWYKONAWCZEJ 14. Do zawiadomienia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kompletną dokumentację powykonawczą sprawdzoną i zaakceptowaną w formie pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru przygotowaną zgodnie z poniższymi wytycznymi: a. Wszystkie dokumenty przekazywane Zamawiającemu należy składać w kancelarii z pismem przewodnim oraz spisem przekazywanych dokumentów. b. Dokumentacja powinna być : spięta, odpowiednio posegregowana. c. Każda strona dokumentacji odbiorowej powinna posiadać stempel poświadczający, że jest to dokumentacja powykonawcza oraz być podpisana przez kierownika budowy. d. Akceptacji zmian ze strony inwestora dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. e. Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała m.in.: - dwa egzemplarze projektu budowlanego z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzenia robót, - dwa egzemplarze dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe. - obmiar wykonanych robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.31.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • F.P.H.U. MULTI - DOM Teresa Jagiełło, ul. Józefa Grzegorza Chłopickiego 8, 71-204 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 143155,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 214389,00

  • Oferta z najniższą ceną: 214389,00 / Oferta z najwyższą ceną: 214389,00

  • Waluta: PLN .

Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Małgorzata Jarosz

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2015-09-17, :09:17:18

Czas modyfikacji: 2015-10-16, :08:32:39

Ilość odsłon: 1238