Przetarg

Przetarg nieograniczony na rozbudowę istniejącego systemu informatycznego w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

termin składania ofert:

11.03.2016.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 40914-2016 z dnia 2016-02-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego systemu informatycznego w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie, w tym wykonanie instalacji teleinformatycznych wraz z dedykowaną elektryczną instalacją zasilającą w...
Termin składania ofert: 2016-03-11

 


 

 

 

Szczecin: Rozbudowa istniejącego systemu informatycznego w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 96590 - 2016; data zamieszczenia: 19.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 40914 - 2016r.

 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa istniejącego systemu informatycznego w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego systemu informatycznego w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie, w tym wykonanie instalacji teleinformatycznych wraz z dedykowaną elektryczną instalacją zasilającą w blokach operacyjnych i budynku Przychodni Specjalistycznej 109 Szpitala, wymiana głównej tablicy rozdzielczej w budynku przychodni oraz dostawa i montaż świetlnej tablicy informacyjnej wraz z wykonaniem niezbędnych robót. Zakres jest zgodny z 1.Dokumentacją projektową pn. Rozbudowa istniejącego systemu informatycznego w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ, opracowany przez Medcore Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19A, 02-677 Warszawa. 2.Obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz innych robót. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis świetlnej tablicy informacyjnej oraz koniecznych do wykonania robót budowlanych związanych z jej instalacją stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. WARUNKI WYKONAWSTWA I ODBIORU 1.Wymagany okres rękojmi oraz gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy od dnia odbioru i przekazania do użytkowania. 2.Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową będącą załącznikiem nr 1 do SIWZ, postanowieniami umowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i innymi uzgodnieniami z Inwestorem dokonanymi w formie pisemnej. 3.Przedmiar robót przedstawiony jest tylko pomocniczo i może nie zawierać wszystkich robót koniecznych do wykonania. Wykonawca zobowiązany jest wykonać szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający wszystkie roboty, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia. 4.Roboty będą prowadzone w czynnych obiektach służby zdrowia. 5.Prace instalacyjne w blokach operacyjnych będą mogły być prowadzone poza godzinami pracy bloków, tj. najczęściej po godz. 15.00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty, po każdorazowo wcześniejszym uzgodnieniu z bezpośrednimi użytkownikami terminarza wykonywania robót. Prace związane z emisją hałasu i pyłu ( wiercenie, kucie itp.) w pozostałych pomieszczeniach szpitala (korytarzach itp.) będą mogły być prowadzone w godz. od 8.00 - 18.00. 6.Prace instalacyjne w przychodni będą mogły być prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. od 13.30 do 21.30 oraz w soboty od 8.00 do 16.00. Prace w przychodni związane z emisją hałasu i pyłu (wiercenie, kucie itp. ) będą mogły być prowadzone w godz. 18. 00 do 21.30 od poniedziałku do piątku oraz w soboty w podanych wyżej godzinach. Terminy wykonywania robót w poszczególnych gabinetach Wykonawca będzie zobowiązany uzgadniać z 7 - dniowym wyprzedzeniem. 7.Po zakończeniu robót w danym dniu Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo sprzątnąć obszar ( pomieszczenia ) objęty pracami. 8.Wykonawca będzie zobligowany do prowadzenia robót w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektów, umożliwiający niezakłóconą pracę Szpitala i przychodni. 9.Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności: -koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, -koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy z uporządkowaniem terenu po likwidacji zaplecza, warunków bhp i ppoż. na placu budowy, -koszty oznaczenia terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, -koszty wszelkich robót przygotowawczych, rozbiórkowych, porządkowych, składowania i recyklingu materiałów odpadowych i wywozu, -koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, -koszty opracowania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika Budowy zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantów branżowych, -podatek VAT, -wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. 10.Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 11.Bezpośredni nadzór nad robotami będzie sprawowany przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcję nadzoru technicznego na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego. 12. Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację inspektora nadzoru lub innego wskazanego przedstawiciela Zamawiającego dla wszystkich materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem. W tym celu dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające parametry proponowanych materiałów i urządzeń oraz ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 13. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w myśl ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2013 poz.21). Do dokumentów odbiorowych wykonawca złoży oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów. 14. Wszystkie zmiany zakresu robót wynikłe w trakcie realizacji winny być zgłaszane zamawiającemu i wykonane tylko i wyłącznie po ich akceptacji przez zamawiającego i projektanta. 15. Podane w projekcie budowlano-wykonawczym nazwy własne są przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z produktami równoważnymi. Jeżeli Wykonawca składa ofertę z produktami równoważnymi musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie zawierającą co najmniej jego nazwę i parametry techniczne (opis produktu równoważnego). Za równoważne zostaną uznane wyroby, które będą spełniały te same normy, parametry i standardy co opisane w załączniku nr 1 do SIWZ oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 16. Za termin wykonania zamówienia rozumiany będzie termin zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu montażu oraz gotowości do odbioru i przekazania do użytkowania. WYTYCZNE DLA DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ POWYKONAWCZEJ 17. Do zawiadomienia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kompletną dokumentację powykonawczą sprawdzoną i zaakceptowaną w formie pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru. 18. Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała m.in.: - dwa spięte osobno egzemplarze projektu budowlano-wykonawczego z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzenia robót ze spisem zawartości, - dokumenty potwierdzające dopuszczenie wbudowanych i zainstalowanych materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń do stosowania i protokoły pomiarów wykonanych instalacji ze spisem zawartości. Spis zawartości każdej z teczek Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo dostarczyć w wersji elektronicznej w formacie doc na adres: inwestycje@109szpital.pl.

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.31.12.00-2, 45.31.73.00-5, 45.30.10.00-0, 45.31.43.00-4.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.04.2016.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

  • DEFERO Sp. z o.o., Zajęcza 5/11, 98-200 Sieradz, kraj/woj. łódzkie.

 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 240764,00 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

  • Cena wybranej oferty: 281670,00

  • Oferta z najniższą ceną: 281194,00 / Oferta z najwyższą ceną: 304917,00

  • Waluta: PLN .Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Małgorzata Jarosz

Modyfikował: Małgorzata Jarosz

Czas wytworzenia: 2016-02-24, :10:22:21

Czas modyfikacji: 2016-04-19, :12:02:18

Ilość odsłon: 1133