Przetarg

Przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji stropodachów przyziemia budynku głównego 109 Szpitala - RPoZP 21A/2018

termin składania ofert:

27.07.2018.

Pliki

Ogłoszenie nr 500198582-N-2018 z dnia 21-08-2018 r.
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ: Wykonanie termomodernizacji stropodachów przyziemia budynku głównego 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 587210-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500164100-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 810200960, ul. ul. Piotra Skargi  9-11, 70-965  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8105800, e-mail przetargi@109szpital.pl, faks 91 8105802. 
Adres strony internetowej (url): www.109szpital.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie termomodernizacji stropodachów przyziemia budynku głównego 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RPoZP 21A/2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji stropodachów przyziemia budynku głównego 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie w pełnym zakresie opisanym dokumentacją projektową. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia określono według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Poniżej kod artykułu wg słownika CPV: 45.11.13.00 – 1 – roboty rozbiórkowe 45.26.12.10 – 9 – wykonywanie pokryć dachowych Zakres jest zgodny z : 1. Dokumentacją projektową pn. „Termomodernizacja stropodachów przyziemia budynku głównego 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ”, opracowany przez C+HO aR Aleksandra Wachnicka Paweł Wachnicki s.c. 2. Obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz innych robót. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. PODSTAWA PRAWNO – TECHNICZNA WYKONANIA ZAMÓWIENIA Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków budowana prowadzenie prac Nr BMKZ-S.4125.834.2017.EW z dnia 16.10.2017 r. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 30/O/2017 z dnia 21.11.2017 r., o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. WARUNKI WYKONAWSTWA I ODBIORU 1. Wymagany okres rękojmi oraz gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 2. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową będącą załącznikiem nr 1 do SIWZ, postanowieniami umowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i innymi uzgodnieniami z Inwestorem dokonanymi w formie pisemnej. 3. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności: • koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, • koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody, dozorowaniem oraz uporządkowaniem terenu po likwidacji zaplecza, koszty ochrony mienia, warunków bhp i ppoż. na placu budowy, • koszty oznaczenia terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, • koszty wszelkich robót przygotowawczych, rozbiórkowych, porządkowych, składowania i recyklingu materiałów odpadowych i wywozu, • koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, • koszty opracowania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika Budowy zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantów branżowych, • podatek VAT, • wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. • Koszty odbioru odpadów w trakcie realizacji zamówienia publicznego – robót budowlanych 4. Wykonawca właściwe zabezpieczy pomieszczenia pod wykonywanymi stropodachami, w tym w szczególności zabezpieczy przed opadami, zalaniem itp. w czasie prowadzenia robót 5. Prowadzenie robót wraz z robotami towarzyszącymi będzie miało miejsce w czynnych obiektach służby zdrowia, dlatego Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu. 6. Prace uciążliwe, wywołujące hałas (kucie, wiercenie) oraz pylenie w budynku głównym szpitala będą mogły być wykonywane w godzinach od 8.00 do 18.00 we wszystkie dni tygodnia zgodnie ze szczegółowym harmonogramem prac uzgadnianym z Zamawiającym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 7. Bezpośredni nadzór nad robotami będzie sprawowany przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcję nadzoru technicznego na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie , a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego. 8. Wykonawca ma obowiązek dostarczać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materiałów i urządzeń użytych do realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie ze STWiORB)- celem uzyskania ich akceptacji przez inspektora nadzoru - przed ich wbudowaniem. 9. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w myśl ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (DzU. 2018.992 t.j.). Do dokumentów odbiorowych wykonawca złoży karty przekazania odpadów. 10. Wszystkie zmiany zakresu robót wynikłe w trakcie realizacji winny być zgłaszane zamawiającemu i wykonane tylko i wyłącznie po ich akceptacji przez zamawiającego i projektanta. 11. Podane w projekcie budowlanym i wykonawczym nazwy własne są przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z produktami równoważnymi. Jeżeli Wykonawca składa ofertę z produktami równoważnymi musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie zawierającą co najmniej jego nazwę i parametry techniczne (opis produktu równoważnego). Za równoważne zostaną uznane wyroby, które będą spełniały te same normy, parametry i standardy co opisane w załączniku nr 1 do SIWZ oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 12. Za termin wykonania zamówienia rozumiany będzie termin zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru i przekazania do użytkowania. WYTYCZNE DLA DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ POWYKONAWCZEJ 13. Wraz z zawiadomieniem o zakończeniu robót i gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kompletną dokumentację powykonawczą sprawdzoną i zaakceptowaną w formie pisemnego potwierdzenia przez inspektorów nadzoru przygotowaną zgodnie z poniższymi wytycznymi: a. Wszystkie dokumentu przekazywane Zamawiającemu należy składać w Kancelarii Ogólnej Szpitala z pismem przewodnim oraz spisem przekazywanych dokumentów. b. Każda strona dokumentacji odbiorowej powinna posiadać stempel poświadczający, że jest to dokumentacja powykonawcza oraz być podpisana przez kierownika budowy. c. Akceptacji zmian ze strony inwestora dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. d. Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała m.in.: - dwa egzemplarze projektu budowlanego z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzenia robót. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a. Zamawiający zgodnie z przepisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy) osób wykonujących opisane prace budowlane – minimum 2 osoby. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca na każe wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności o których mowa powyżej: -oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/ umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności , których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/ umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111300-1

Dodatkowe kody CPV: 45261210-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 236454.01 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany Wiktor Kożuchowski 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Szymanowskiego 13/9 
Kod pocztowy: 71-416 
Miejscowość: Szczecin 
Kraj/woj.: zachodniopomorskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 383760.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 383760.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 383760.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
 
Ogłoszenie nr 500288280-N-2018 z dnia 03-12-2018 r.
Szczecin: Wykonanie termomodernizacji stropodachów przyziemia budynku głównego 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 587210-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak 
Numer ogłoszenia: 500164100-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak 
Numer ogłoszenia: 500198582-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 810200960, ul. ul. Piotra Skargi  9-11, 70-965  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8105800, e-mail przetargi@109szpital.pl, faks 91 8105802. 
Adres strony internetowej (url): www.109szpital.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie termomodernizacji stropodachów przyziemia budynku głównego 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 
RPoZP 21A/2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji stropodachów przyziemia budynku głównego 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie w pełnym zakresie opisanym dokumentacją projektową. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia określono według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Poniżej kod artykułu wg słownika CPV: 45.11.13.00 – 1 – roboty rozbiórkowe 45.26.12.10 – 9 – wykonywanie pokryć dachowych Zakres jest zgodny z : 1. Dokumentacją projektową pn. „Termomodernizacja stropodachów przyziemia budynku głównego 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ”, opracowany przez C+HO aR Aleksandra Wachnicka Paweł Wachnicki s.c. 2. Obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz innych robót. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. PODSTAWA PRAWNO – TECHNICZNA WYKONANIA ZAMÓWIENIA Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków budowana prowadzenie prac Nr BMKZ-S.4125.834.2017.EW z dnia 16.10.2017 r. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 30/O/2017 z dnia 21.11.2017 r., o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. WARUNKI WYKONAWSTWA I ODBIORU 1. Wymagany okres rękojmi oraz gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 2. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową będącą załącznikiem nr 1 do SIWZ, postanowieniami umowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i innymi uzgodnieniami z Inwestorem dokonanymi w formie pisemnej. 3. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności: • koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, • koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody, dozorowaniem oraz uporządkowaniem terenu po likwidacji zaplecza, koszty ochrony mienia, warunków bhp i ppoż. na placu budowy, • koszty oznaczenia terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, • koszty wszelkich robót przygotowawczych, rozbiórkowych, porządkowych, składowania i recyklingu materiałów odpadowych i wywozu, • koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, • koszty opracowania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika Budowy zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantów branżowych, • podatek VAT, • wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. • Koszty odbioru odpadów w trakcie realizacji zamówienia publicznego – robót budowlanych 4. Wykonawca właściwe zabezpieczy pomieszczenia pod wykonywanymi stropodachami, w tym w szczególności zabezpieczy przed opadami, zalaniem itp. w czasie prowadzenia robót 5. Prowadzenie robót wraz z robotami towarzyszącymi będzie miało miejsce w czynnych obiektach służby zdrowia, dlatego Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu. 6. Prace uciążliwe, wywołujące hałas (kucie, wiercenie) oraz pylenie w budynku głównym szpitala będą mogły być wykonywane w godzinach od 8.00 do 18.00 we wszystkie dni tygodnia zgodnie ze szczegółowym harmonogramem prac uzgadnianym z Zamawiającym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 7. Bezpośredni nadzór nad robotami będzie sprawowany przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcję nadzoru technicznego na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie , a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego. 8. Wykonawca ma obowiązek dostarczać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materiałów i urządzeń użytych do realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie ze STWiORB)- celem uzyskania ich akceptacji przez inspektora nadzoru - przed ich wbudowaniem. 9. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w myśl ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (DzU. 2018.992 t.j.). Do dokumentów odbiorowych wykonawca złoży karty przekazania odpadów. 10. Wszystkie zmiany zakresu robót wynikłe w trakcie realizacji winny być zgłaszane zamawiającemu i wykonane tylko i wyłącznie po ich akceptacji przez zamawiającego i projektanta. 11. Podane w projekcie budowlanym i wykonawczym nazwy własne są przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z produktami równoważnymi. Jeżeli Wykonawca składa ofertę z produktami równoważnymi musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie zawierającą co najmniej jego nazwę i parametry techniczne (opis produktu równoważnego). Za równoważne zostaną uznane wyroby, które będą spełniały te same normy, parametry i standardy co opisane w załączniku nr 1 do SIWZ oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 12. Za termin wykonania zamówienia rozumiany będzie termin zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru i przekazania do użytkowania. WYTYCZNE DLA DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ POWYKONAWCZEJ 13. Wraz z zawiadomieniem o zakończeniu robót i gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kompletną dokumentację powykonawczą sprawdzoną i zaakceptowaną w formie pisemnego potwierdzenia przez inspektorów nadzoru przygotowaną zgodnie z poniższymi wytycznymi: a. Wszystkie dokumentu przekazywane Zamawiającemu należy składać w Kancelarii Ogólnej Szpitala z pismem przewodnim oraz spisem przekazywanych dokumentów. b. Każda strona dokumentacji odbiorowej powinna posiadać stempel poświadczający, że jest to dokumentacja powykonawcza oraz być podpisana przez kierownika budowy. c. Akceptacji zmian ze strony inwestora dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. d. Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała m.in.: - dwa egzemplarze projektu budowlanego z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzenia robót. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a. Zamawiający zgodnie z przepisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy) osób wykonujących opisane prace budowlane – minimum 2 osoby. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca na każe wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności o których mowa powyżej: -oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/ umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności , których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/ umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

II.4) Główny kod CPV: 45111300-1 
Dodatkowe kody CPV:
45261210-9
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów: 
data zakończenia 30/11/2018
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 
16/11/2018
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: 
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: 
wykonanie robót dodatkowych
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: 
W trakcie trwania robót budowlanych stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych robót: wykonanie profilacji stropodachu górnego nad kuchnią poprzez ułożenie dodatkowej warstwy wyrównawczo - izolacyjnej z płyt pianki PIR oraz warstwy spadkowej ze styropianu. Rozwiązanie to jest korzystne dla Zamawiającego z uwagi na właściwe wyprofilowanie stropodachu z uzyskaniem wymaganych spadków pod pokrycie papowe oraz uzyskanie jako efektu dodatkowego, dodatkowej izolacyjności termicznej warstw pokrycia. Brak wykonanie powyższego skutkowałby zastoinami wody na pokryciu papowym, dodatkowo ulegającym zamarznięciu w okresie zimowym i prowadzącym do degradacji i zniszczenia pokrycia dachu a w efekcie do utraty szczelności.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2018-07-11, :14:01:07

Czas modyfikacji: 2018-12-03, :10:27:35

Ilość odsłon: 451