Przetarg

Przetarg nieograniczony na wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w obiektach 109 Szpitala - RPoZP 44/2017

termin składania ofert:

28.12.2017.

Pliki

Ogłoszenie nr 500025124-N-2018 z dnia 02-02-2018 r.
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ: Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w obiektach 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 631288-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 810200960, ul. ul. Piotra Skargi  9-11, 70-965  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8105800, e-mail przetargi@109szpital.pl, faks 91 8105802.
Adres strony internetowej (url): www.109szpital.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w obiektach 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RPoZP 44/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1 – zaprojektowanie i wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 9-11 (z wyłączeniem ślusarki aluminiowej w budynku nr 1 i 6) Zadanie nr 2 – zaprojektowanie i wymiana zewnętrznej ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej w budynku głównym (nr 1) i budynku administracyjnym (nr 6) 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016, poz. 290) oraz wymagań wynikających z potrzeb użytkownika. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu między innymi o: 1) Dane i wymagania określone w programach funkcjonalno – użytkowych stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ oraz zestawieniu okien w pom. 170, 372, 373, 374; 2) Dane wynikające z wizji lokalnej oraz wykonanej inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego ościeży i nadproży (dla zadania nr 1 i 2 / budynku nr 1 w zakresie niezbędnym dla wykonania zadania nr 2); 3) Uzgodnienia z Inwestorem dokonane w formie pisemnej; 4) Obowiązujące przepisy. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy dla zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz zakresem, celem uwzględnienia wszystkich niezbędnych elementów w wycenie, dokonali wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. W czasie wizji Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień, wszelkie zapytania winien Wykonawca złożyć na piśmie zgodnie z wymogami SIWZ. Osoba wyznaczona ze strony Zamawiającego – ppłk mgr Marek Tomczyk tel. 606716866. Przedmiot zamówienia dla każdego zadania został szczegółowo opisany w następujących opracowaniach dołączonych do SIWZ w wersji elektronicznej jako załącznik nr 1- 3: Dla zadania nr 1: 1) Inwentaryzacja 2) Program Funkcjonalno – Użytkowy: Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV i drzwiową stolarkę drewnianą w budynku głównym ( nr 1) i łącznikach ( nr 11-15, 25 – 27, 30) 109 SzWzP ZOZ w Szczecinie 3) Program Funkcjonalno – Użytkowy: Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV , drzwiową stolarkę drewnianą i drzwiową stolarkę stalową w budynku administracji ( nr 6) 109 SzWzP ZOZ w Szczecinie 4) Program Funkcjonalno – Użytkowy: Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV i drzwiową stolarkę drewnianą w budynku apteki (nr 7) 109 SzWzP ZOZ w Szczecinie 5) Program Funkcjonalno – Użytkowy: Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV i drzwiową stolarkę drewnianą w budynku przychodni stomatologicznej ( nr 8) 109 SzWzP ZOZ w Szczecinie 6) Zestawienie okien w pomieszczeniach 170, 372, 373, 374 Dla zadania nr 2: 1) Inwentaryzacja 2) Program Funkcjonalno – Użytkowy: Wymiana wybranych elementów zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na ślusarkę z profili aluminiowych i stalową ślusarkę drzwiową w budynku głównym (nr 1) oraz budynku administracji (nr 6) 109 SzWzP SP ZOZ w Szczecinie Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Przedmiot dostawy określono według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): • 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej • 45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów • 71200000-0 – Usługi architektoniczne i podobne • 71300000-1 – Usługi inżynieryjne • 45000000-7 – Roboty budowlane • 45400000-1 – Roboty wykończeniowe • 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe • 45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych • 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a. Zamawiający zgodnie z przepisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy) osób wykonujących roboty budowlane (w tym montaż stolarki). Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia od dnia uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na budowę do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, że czynności w zakresie realizacji robót budowlanych będą wykonywane przez co najmniej 6 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę Warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już 6 osób w charakterze pracowników ogólnobudowlanych. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę zostanie szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę oraz na każde żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii zanonimizowanych umów o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej wraz z oświadczeniem wykonawcy, że osoby te są zatrudnione na umowę o pracę przez niego lub jego podwykonawców Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/ umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/ umów powinna zostać zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45421100-5

Dodatkowe kody CPV: 71200000-0, 71300000-1, 45000000-7, 45400000-1, 45111300-1, 45300000-0, 45453000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zaprojektowanie i wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie przu ul. Piotra Skargi 9-11 (z wyłączeniem ślusarki aluminiowej w budynku nr 1 i 6) wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w systemie zaprojektuj i wybuduj
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3697398.70
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane Roman Dziubiński
Email wykonawcy: biuro@firmadziubinski.pl
Adres pocztowy: Rataje, ul. Chodzieska 8b
Kod pocztowy: 64-800
Miejscowość: Chodzież
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4656385.69
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4656385.69
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4656385.69
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 86100.00
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zaprojektowanie i wymiana zewnętrznej ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej w budynku głównym (nr 1) i budynku administracyjnym (nr 6) 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnia SP ZOZ w Szczecinie
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 842012.07
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: VENED Jan Powierski
Email wykonawcy: biuro@vened.pl
Adres pocztowy: Gródek, ul. Miodowa 8
Kod pocztowy: 86-140
Miejscowość: Drzycim
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 525041.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 525041.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1039600.58
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2017-12-12, :11:18:20

Czas modyfikacji: 2018-02-02, :11:38:11

Ilość odsłon: 1043