Przetarg

Przetarg nieograniczony na wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w obiektach 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie RPoZP 31/2017

termin składania ofert:

08.09.2017.

PlikiOgłoszenie nr 575356-N-2017 z dnia 2017-08-23 r.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ: Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w obiektach 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 810200960, ul. ul. Piotra Skargi  9-11 , 70-965  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8105800, e-mail przetargi@109szpital.pl, faks 91 8105802.
Adres strony internetowej (URL): www.109szpital.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.109szpital.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.109szpital.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, pocztą lub kurierem
Adres:
Kancelaria ogólna, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w obiektach 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.
Numer referencyjny: RPoZP 31/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1 – zaprojektowanie i wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 9-11 (z wyłączeniem ślusarki aluminiowej w budynku nr 1 i 6) Zadanie nr 2 – zaprojektowanie i wymiana zewnętrznej ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej w budynku głównym (nr 1) i budynku administracyjnym (nr 6) 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016, poz. 290) oraz wymagań wynikających z potrzeb użytkownika. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu między innymi o: 1) Dane i wymagania określone w programach funkcjonalno – użytkowych stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ oraz zestawieniu okien w pom. 170, 372, 373, 374; 2) Dane wynikające z wizji lokalnej oraz wykonanej inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego ościeży i nadproży (dla zadania nr 1 i 2 / budynku nr 1 w zakresie niezbędnym dla wykonania zadania nr 2); 3) Uzgodnienia z Inwestorem dokonane w formie pisemnej; 4) Obowiązujące przepisy. Przedmiot zamówienia dla każdego zadania został szczegółowo opisany w następujących opracowaniach dołączonych do SIWZ w wersji elektronicznej jako załącznik nr 1- 3: Dla zadania nr 1: 1) Inwentaryzacja 2) Program Funkcjonalno – Użytkowy: Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV i drzwiową stolarkę drewnianą w budynku głównym ( nr 1) i łącznikach ( nr 11-15, 25 – 27, 30) 109 SzWzP ZOZ w Szczecinie 3) Program Funkcjonalno – Użytkowy: Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV , drzwiową stolarkę drewnianą i drzwiową stolarkę stalową w budynku administracji ( nr 6) 109 SzWzP ZOZ w Szczecinie 4) Program Funkcjonalno – Użytkowy: Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV i drzwiową stolarkę drewnianą w budynku apteki (nr 7) 109 SzWzP ZOZ w Szczecinie 5) Program Funkcjonalno – Użytkowy: Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV i drzwiową stolarkę drewnianą w budynku przychodni stomatologicznej ( nr 8) 109 SzWzP ZOZ w Szczecinie 6) Zestawienie okien w pomieszczeniach 170, 372, 373, 374 Dla zadania nr 2: 1) Inwentaryzacja 2) Program Funkcjonalno – Użytkowy: Wymiana wybranych elementów zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na ślusarkę z profili aluminiowych i stalową ślusarkę drzwiową w budynku głównym (nr 1) oraz budynku administracji (nr 6) 109 SzWzP SP ZOZ w Szczecinie Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a. Zamawiający zgodnie z przepisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy) osób wykonujących opisane czynności w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia od dnia uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na budowę do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, że czynności w zakresie realizacji robót budowlanych będą wykonywane przez co najmniej 6 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę Warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już 6 osób w charakterze pracowników ogólnobudowlanych. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę zostanie szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę oraz na każde żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii zanonimizowanych umów o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej wraz z oświadczeniem wykonawcy, że osoby te są zatrudnione na umowę o pracę przez niego lub jego podwykonawców Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/ umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/ umów powinna zostać zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

II.5) Główny kod CPV: 45421000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45421100-5
71200000-0
71300000-1
45000000-7
45400000-1
45111300-1
45300000-0
45453000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4631570,77
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Dla zadania nr 1 1) Termin wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji wraz z oceną techniczną ościeży i nadproży - 30 dni od daty zawarcia umowy 2) Termin wykonania i dostarczenia Zamawiającemu projektu budowlanego i projektu wykonawczego – 75 dni od daty zawarcia umowy, 3) Termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę / wykonanie robót – 125 dni od daty zawarcia umowy 4) Termin zakończenia montażu elementów stolarki okiennej i drzwiowej z wykonaniem robót towarzyszących i oddaniem do użytkowania - we wszystkich obiektach kompleksu 1887 - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy Dla zadania nr 2 1) Termin wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji wraz z oceną techniczną obiektu (w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej) – 10 dni od daty zawarcia umowy 2) Termin wykonania i dostarczenia Zamawiającemu projektu budowlanego i projektu wykonawczego – 21 dni od daty zawarcia umowy 3) Termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę / wykonanie robót lub potwierdzenia braku sprzeciwu do zgłoszenia robót obejmujących wymianę drzwi w budynku głównym i budynku administracyjnym – 45 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 15 listopada 2017 r. 4) Termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę / wykonanie robót lub potwierdzenia braku sprzeciwu do zgłoszenia robót obejmujących pozostałe elementy ślusarki – 125 dni od daty zawarcia umowy, 5) Termin zakończenia montażu aluminiowych drzwi wejściowych do budynku głównego szpitala (6 szt. D1 – D6) i budynku administracyjnego (2 szt.: D4 i D5) wraz z robotami towarzyszącymi - 29 listopada 2017 r. 6) Termin zakończenia montażu pozostałych elementów ślusarki okiennej i drzwiowej z wykonaniem robót towarzyszących i oddaniem do użytkowania w budynku głównym (nr 1) - 10 miesięcy od daty zawarcia umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, gdy wykaże że: w zakresie zadnia nr 1 – jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 3.000.000,00 PLN; w zakresie zadania nr 2 - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 700.000,00 PLN; W przypadku oferty złożonej na oba zadania łącznie Wykonawca ma być ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 3.700.000,00 zł.
Informacje dodatkowe 1. Zgodnie z art. 22a ust 1 upzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (wg wzoru będącego załącznikiem nr 10 do SIWZ). 2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Jeżeli Wykonawca spełniając warunek określony w pkt. 2.2) polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia informacji określonej w pkt. VIII ppkt. 2.2) dotyczącej tych podmiotów. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesiona przez zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4. Zamawiający ocenia czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oaz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 upzp. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu o którym mowa w pkt. XIII ust 2 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w pkt. XIII ust 1 pkt. 2) SIWZ; 6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a upzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a upzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. XIV ppkt. 11 SIWZ.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, gdy wykaże że: a) - w zakresie zadania nr 1 - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, wykonał w tym okresie dwa zamówienia polegające na wymianie zewnętrznej stolarki okiennej i/lub drzwiowej w obiekcie użyteczności publicznej o powierzchni wymienionej stolarki w ramach jednego zamówienia nie mniejszej niż 1 000 m2; - w zakresie zadania nr 2 - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, wykonał w tym okresie dwa zamówienia obejmujące dostawę i montaż ślusarki aluminiowej o powierzchni w jednym budynku nie mniejszej niż 100 m2; Wykonawcy ubiegający się o udzielenie obu części zamówienia muszą legitymować się doświadczeniem wymaganym dla obu części zamówienia łącznie. b) dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj: w zakresie zadania nr 1:  1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub równoważne oraz legitymującą się min. 3 letnim stażem pracy w charakterze samodzielnego projektanta, przy czym za staż pracy w charakterze projektanta zostanie uznany faktyczny czas pracy od daty wpisu na listę członków odpowiedniej izby zawodowej  1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej lub równoważne oraz legitymującą się co najmniej 3 letnim stażem pracy w charakterze kierownika budowy lub kierownika robót oraz 18 miesięcznym stażem pracy przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków wymaganym zgodnie z art. 36a ust.2 i 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U.2014 r. poz. 1446 oraz 2015 r. poz. 397 i 774 z późn. zm.), przy czym za staż pracy w charakterze kierownika budowy lub robót zostanie uznany faktyczny staż pracy na wymienionych stanowiskach od daty wpisu na listę członków odpowiedniej izby zawodowej w zakresie zadania nr 2:  1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub równoważne oraz legitymującą się min. 3 letnim stażem pracy w charakterze samodzielnego projektanta, przy czym za staż pracy w charakterze projektanta zostanie uznany faktyczny czas pracy od daty wpisu na listę członków odpowiedniej izby zawodowej  1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub równoważne oraz legitymującą się min. 5 letnim stażem pracy w charakterze samodzielnego projektanta, przy czym za staż pracy w charakterze projektanta zostanie uznany faktyczny czas pracy od daty wpisu na listę członków odpowiedniej izby zawodowej  1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej lub równoważne oraz legitymującą się co najmniej 3 letnim stażem pracy w charakterze kierownika budowy lub kierownika robót oraz 18 miesięcznym stażem pracy przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków wymaganym zgodnie z art. 36a ust.2 i 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. ( Dz.U.2014 r. poz. 1446 oraz 2015 r. poz. 397 i 774 z późn. zm.), przy czym za staż pracy w charakterze kierownika budowy lub robót zostanie uznany faktyczny staż pracy na wymienionych stanowiskach od daty wpisu na listę członków odpowiedniej izby zawodowej
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: 1. Zgodnie z art. 22a ust 1 upzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (wg wzoru będącego załącznikiem nr 10 do SIWZ). 2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Jeżeli Wykonawca spełniając warunek określony w pkt. 2.2) polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia informacji określonej w pkt. VIII ppkt. 2.2) dotyczącej tych podmiotów. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesiona przez zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4. Zamawiający ocenia czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oaz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 upzp. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu o którym mowa w pkt. XIII ust 2 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w pkt. XIII ust 1 pkt. 2) SIWZ; 6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a upzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a upzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. XIV ppkt. 11 SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykaz dokumentów i oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, inne dokumenty: 1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 4 do SIWZ; 2) Formularz Ofertowy – załącznik nr 5 do SIWZ; 3) Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane a także danych pozwalających na weryfikację spełniania warunku udziału w postępowaniu, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały wykonane należycie – załącznik nr 6 do SIWZ 4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SIWZ 5) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, w przypadku złożenia w ofercie pełnomocnictwa – musi być złożone w oryginale, lub kopii potwierdzonej notarialnie lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa; 6) Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 8 do SIWZ; 7) Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 9 do SIWZ; 8) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; W przypadku oferty wspólnej ww. dokumenty składa jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną, lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie warunku. UWAGA: W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca warunków udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 9) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia z pkt. 6 i 7) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 10) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 10);
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający ustala wysokość wadium indywidualnie dla każdego zadania. Wartość wadium dla całej oferty danego Wykonawcy stanowi suma wadiów poszczególnych oferowanych zadań Dla zadania nr 1 - 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych i 00/100) Dla zadania nr 2 – 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących form: 1) pieniądzu na konto Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Szczecinie, nr 65 1130 1176 0022 2042 1520 0005 2) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowych; 4) gwarancji ubezpieczeniowych; 5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Do oferty dołączyć należy dokument potwierdzający złożenie wadium. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. Zamawiający odrzuca ofertę, gdy wadium nie zostanie wniesione, lub zostanie wniesione w nieprawidłowy sposób. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
roczna ryczałtowa cena serwisu w okresie gwarancji 20,00
okres gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zamawiającego. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez strony umowy. 3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych . 4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy, które będą dotyczyć: 1) zmiany kadry przewidzianej do realizacji zamówienia pod warunkiem spełnienia przez nowe osoby warunków określonych w SIWZ; 2) uzupełnienia kadry przewidzianej do realizacji zamówienia w przypadku obowiązków wynikających z treści decyzji i postanowień uzyskanych w trakcie realizacji zamówienia 3) konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b) siły wyższej, klęski żywiołowej, c) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót przez okres dłuższy niż 7 następujących po sobie dni, d) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody z winy Zamawiającego lub innego podmiotu dokonującego czynności na zlecenie, e) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót f) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy. g) wystąpienia obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót h) rezygnacji z wykonania części robót i wykonanie robót zamiennych i) zmiany zakresu robót wynikających z decyzji administracyjnych j) wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia k) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, zmian rozwiązań technologicznych wykonania robót wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej polegających na zmianie sposobu wykonania robót, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zastosowanie innych rozwiązań. l) obniżenie wartości wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany w dokumentacji przetargowej ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno – prawnych nie będzie konieczny do wykonania. ł) zmiany rozwiązań technologicznych wykonania robót wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej polegających na zmianie sposobu wykonania robót pod warunkiem: technologia proponowanego rozwiązania musi być co najmniej na poziomie technologii zastosowanej w dokumentacji przetargowej lub wyższym. Wykonawca musi uzyskać zgodę na zastosowanie innych rozwiązań od Zamawiającego. m) zmiany limitu środków w danym roku budżetowym, jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia 4) zmiany podwykonawcy robót wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie nowego podwykonawcy; 5) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności : a) wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; b) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 6) powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., 7) powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności: a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej, c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 8) Zmiany stawki podatku VAT powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania po stronie Wykonawcy, 9) Zaistnienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, 10) W przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ. 5. W przypadku zmniejszenia zakresu robót wynagrodzenie zawarte w umowie zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę kosztorysu z uwzględnieniem parametrów cenotwórczych, cen materiałów i pracy sprzętu przyjętych do obliczenia ceny oferty lub w przypadku zmniejszenia zakresu robót obejmujących cały element z Harmonogramu rzeczowo – finansowego lub zestawienia stolarki na podstawie wartości tego elementu robót określonego w jednym z wyżej wymienionych dokumentów. 6. Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych, usług lub dostaw od dotychczasowego Wykonawcy, w zakresie nie ujętym zamówieniem podstawowym, jeśli stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące przesłanki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego; c) wartość zmian nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie. 7. Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz wartość tych zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie. 8. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 9. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik budowy. 10. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zaprojektowanie i wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 9-11 (z wyłączeniem ślusarki aluminiowej w budynku nr 1 i 6) wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w systemie zaprojektuj i wybuduj
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016, poz. 290) oraz wymagań wynikających z potrzeb użytkownika. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu między innymi o: 1) Dane i wymagania określone w programach funkcjonalno – użytkowych stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ oraz zestawieniu okien w pom. 170, 372, 373, 374; 2) Dane wynikające z wizji lokalnej oraz wykonanej inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego ościeży i nadproży (dla zadania nr 1 i 2 / budynku nr 1 w zakresie niezbędnym dla wykonania zadania nr 2); 3) Uzgodnienia z Inwestorem dokonane w formie pisemnej; 4) Obowiązujące przepisy. Przedmiot zamówienia dla każdego zadania został szczegółowo opisany w następujących opracowaniach dołączonych do SIWZ w wersji elektronicznej jako załącznik nr 1- 3: Dla zadania nr 1: 1) Inwentaryzacja 2) Program Funkcjonalno – Użytkowy: Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV i drzwiową stolarkę drewnianą w budynku głównym ( nr 1) i łącznikach ( nr 11-15, 25 – 27, 30) 109 SzWzP ZOZ w Szczecinie 3) Program Funkcjonalno – Użytkowy: Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV , drzwiową stolarkę drewnianą i drzwiową stolarkę stalową w budynku administracji ( nr 6) 109 SzWzP ZOZ w Szczecinie 4) Program Funkcjonalno – Użytkowy: Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV i drzwiową stolarkę drewnianą w budynku apteki (nr 7) 109 SzWzP ZOZ w Szczecinie 5) Program Funkcjonalno – Użytkowy: Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV i drzwiową stolarkę drewnianą w budynku przychodni stomatologicznej ( nr 8) 109 SzWzP ZOZ w Szczecinie 6) Zestawienie okien w pomieszczeniach 170, 372, 373, 374
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45421000-4, 45421100-5, 71200000-0, 71300000-1, 45000000-7, 45400000-1, 45111300-1, 45300000-0, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3786006,70
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
roczna ryczałtowa cena serwisu w okresie gwarancji 20,00
okres gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dla zadania nr 1 1) Termin wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji wraz z oceną techniczną ościeży i nadproży - 30 dni od daty zawarcia umowy 2) Termin wykonania i dostarczenia Zamawiającemu projektu budowlanego i projektu wykonawczego – 75 dni od daty zawarcia umowy, 3) Termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę / wykonanie robót – 125 dni od daty zawarcia umowy 4) Termin zakończenia montażu elementów stolarki okiennej i drzwiowej z wykonaniem robót towarzyszących i oddaniem do użytkowania - we wszystkich obiektach kompleksu 1887 - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy


Część nr: 2 Nazwa: Zaprojektowanie i wymiana zewnętrznej ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej w budynku głównym (nr 1) i budynku administracyjnym (nr 6) 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w systemie zaprojektuj i wybuduj
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016, poz. 290) oraz wymagań wynikających z potrzeb użytkownika. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu między innymi o: 1) Dane i wymagania określone w programach funkcjonalno – użytkowych stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ oraz zestawieniu okien w pom. 170, 372, 373, 374; 2) Dane wynikające z wizji lokalnej oraz wykonanej inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego ościeży i nadproży (dla zadania nr 1 i 2 / budynku nr 1 w zakresie niezbędnym dla wykonania zadania nr 2); 3) Uzgodnienia z Inwestorem dokonane w formie pisemnej; 4) Obowiązujące przepisy. Dla zadania nr 2: 1) Inwentaryzacja 2) Program Funkcjonalno – Użytkowy: Wymiana wybranych elementów zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na ślusarkę z profili aluminiowych i stalową ślusarkę drzwiową w budynku głównym (nr 1) oraz budynku administracji (nr 6) 109 SzWzP SP ZOZ w Szczecinie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45421000-4, 45421100-5, 71200000-0, 71300000-1, 45000000-7, 45400000-1, 45111300-1, 45300000-0, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 845564,07
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 10
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
roczna ryczałtowa cena serwisu w okresie gwarancji 20,00
okres gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dla zadania nr 2 1) Termin wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji wraz z oceną techniczną obiektu (w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej) – 10 dni od daty zawarcia umowy 2) Termin wykonania i dostarczenia Zamawiającemu projektu budowlanego i projektu wykonawczego – 21 dni od daty zawarcia umowy 3) Termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę / wykonanie robót lub potwierdzenia braku sprzeciwu do zgłoszenia robót obejmujących wymianę drzwi w budynku głównym i budynku administracyjnym – 45 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 15 listopada 2017 r. 4) Termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę / wykonanie robót lub potwierdzenia braku sprzeciwu do zgłoszenia robót obejmujących pozostałe elementy ślusarki – 125 dni od daty zawarcia umowy, 5) Termin zakończenia montażu aluminiowych drzwi wejściowych do budynku głównego szpitala (6 szt. D1 – D6) i budynku administracyjnego (2 szt.: D4 i D5) wraz z robotami towarzyszącymi - 29 listopada 2017 r. 6) Termin zakończenia montażu pozostałych elementów ślusarki okiennej i drzwiowej z wykonaniem robót towarzyszących i oddaniem do użytkowania w budynku głównym (nr 1) - 10 miesięcy od daty zawarcia umowy


                    
Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Małgorzata Jarosz

Modyfikował: Małgorzata Jarosz

Czas wytworzenia: 2017-08-23, :09:45:32

Czas modyfikacji: 2017-08-23, :09:52:46

Ilość odsłon: 1134