Przetarg

Przetarg nieograniczony na wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w systemie zaprojektuj i wybujduj w obiektach 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

termin składania ofert:

12.08.2016.

Pliki

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Szczecin: Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w obiektach 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 157727 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: -->

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ , ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.109szpital.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w obiektach 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana zewnętrznej stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej (w tym rolet zewnętrznych) w obiektach szpitala zlokalizowanych na terenie kompleksu 1887 przy ul. Piotra Skargi 9 - 11 w Szczecinie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016, poz. 290) oraz wymagań wynikających z potrzeb użytkownika. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu między innymi o: 1) Dane zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; 2) Dane i wymagania określone w programach funkcjonalno - użytkowych stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ; 3) Dane wynikające z wizji lokalnej oraz wykonanej inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego obiektów; 4) Uzgodnienia z Inwestorem dokonane w formie pisemnej; 5) Obowiązujące przepisy. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w następujących opracowaniach dołączonych do SIWZ w wersji elektronicznej jako załącznik nr 2: 1) Inwentaryzacja 2) Program Funkcjonalno - Użytkowy: budynki 1,11,12 3) Program Funkcjonalno - Użytkowy: budynek nr 6 4) Program Funkcjonalno - Użytkowy: budynek nr 7 5) Program Funkcjonalno - Użytkowy: budynek nr 8.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.42.11.00-5, 71.20.00.00-0, 71.30.00.00-1, 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.11.13.00-1, 45.30.00.00-0, 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących form: 1) pieniądzu na konto Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Szczecinie, nr 65 1130 1176 0022 2042 1520 0005 2) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowych; 4) gwarancji ubezpieczeniowych; 5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Do oferty dołączyć należy dokument potwierdzający złożenie wadium. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ar 24 ust 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zwróci wadium, jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w tym zakresie Zamawiający nie stawia warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Spełnieniem warunku będzie wykazanie się przez Wykonawcę wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie dwóch zamówień polegających na wymianie zewnętrznej stolarki okiennej i/lub drzwiowej na stolarkę drewnianą w obiekcie lub zespole obiektów objętym ochroną zabytków na podstawie wpisu do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków o powierzchni wymienionej stolarki w ramach jednego zmówienia nie mniejszej niż 1 000 m2; Zgodnie z art. 26 ust 2b upzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1 na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunku w postępowaniu (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz dołączonych dokumentów. Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia poprzez analizę złożonych dokumentów

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w tym zakresie Zamawiający nie stawia warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.Wykonawca powinien dysponować następującymi osobami posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe i wykształcenie: - 2 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub równoważne , z których co najmniej jedna legitymuje się min. 5 letnim stażem pracy w charakterze samodzielnego projektanta, przy czym za staż pracy w charakterze projektanta zostanie uznany faktyczny czas pracy od daty wpisu na listę członków odpowiedniej izby zawodowej oraz wykonaniem w tym czasie co najmniej jednej dokumentacji projektowej obejmującej wymianę drewnianej na drewnianą stolarki okiennej i/lub drzwiowej w obiekcie lub zespole obiektów wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków; - 2 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne; - 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej lub równoważne oraz legitymującą się co najmniej 3 letnim stażem pracy w charakterze kierownika budowy lub kierownika robót oraz 18 miesięcznym stażem pracy przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków wymaganym zgodnie z art. 36a ust.2 i 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. ( Dz.U.2014 r. poz. 1446 oraz 2015 r. poz. 397 i 774 z późn. zm.), przy czym za staż pracy w charakterze kierownika budowy lub robót zostanie uznany faktyczny staż pracy na wymienionych stanowiskach od daty wpisu na listę członków odpowiedniej izby zawodowej; - 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne, * Posiadane przez w/w osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 poz. 290) oraz aktami wykonawczymi do ustawy Prawo budowlane. ** Osoba, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazuje te dokumenty jako obowiązujące. *** Zamawiający określając wymogi dla w/w osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z póź. zm.), a także w sytuacji określonej w art. 20 a ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1946) Wskazane w niniejszym punkcie osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na okres realizacji umowy w celu realizacji potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia. Zgodnie z art. 26 ust 2b upzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1 na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunku w postępowaniu (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz dołączonych dokumentów. Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia poprzez analizę złożonych dokumentów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. W tym celu Wykonawca przedstawi opłaconą polisę a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 3.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Zgodnie z art. 26 ust 2b upzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1 na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunku w postępowaniu (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz dołączonych dokumentów. Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia poprzez analizę złożonych dokumentów

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, w przypadku złożenia w ofercie pełnomocnictwa - musi być złożone w oryginale, lub kopii potwierdzonej notarialnie lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. 2. Oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ; 3. Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Roczna ryczałtowa cena serwisu w okresie gwarancji - 15
 • 3 - Okres gwarancji - 15

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy, które będą dotyczyć: 1) zmiany kadry przewidzianej do realizacji zamówienia pod warunkiem spełnienia przez nowe osoby warunków określonych w SIWZ na dzień składania oferty; 2) uzupełnienia kadry przewidzianej do realizacji zamówienia w przypadku obowiązków wynikających z treści decyzji i postanowień uzyskanych w trakcie realizacji zamówienia 3) konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b) siły wyższej, klęski żywiołowej, c) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody z winy Zamawiającego lub innego podmiotu dokonującego czynności na zlecenie, d) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót e) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy. f) wystąpienia obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót g) rezygnacji z wykonania części robót i wykonanie robót zamiennych h) zmiany zakresu robót wynikających z decyzji administracyjnych i) wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia j) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, zmian rozwiązań technologicznych wykonania robót wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej polegających na zmianie sposobu wykonania robót, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zastosowanie innych rozwiązań. k) obniżenie wartości wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany w dokumentacji przetargowej ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno - prawnych nie będzie konieczny do wykonania. l) zmiany rozwiązań technologicznych wykonania robót wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej polegających na zmianie sposobu wykonania robót pod warunkiem: technologia proponowanego rozwiązania musi być co najmniej na poziomie technologii zastosowanej w dokumentacji przetargowej lub wyższym. Wykonawca musi uzyskać zgodę na zastosowanie innych rozwiązań od Zamawiającego. ł) zmiany limitu środków w danym roku budżetowym, jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia 4) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności : a) wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; b) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 5) powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., 6) powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności: a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej, c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 7) Zmiany stawki podatku VAT powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania po stronie Wykonawcy, 8) Zaistnienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, 9) W przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ. 2. W przypadku zmniejszenia zakresu robót wynagrodzenie zawarte w umowie zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę kosztorysu z uwzględnieniem parametrów cenotwórczych, cen materiałów i pracy sprzętu przyjętych do obliczenia ceny oferty lub w przypadku zmniejszenia zakresu robót obejmujących cały element z Harmonogramu rzeczowo - finansowego lub zestawienia stolarki na podstawie wartości tego elementu robót określonego w jednym z wyżej wymienionych dokumentów. 3. W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych lub robót zamiennych Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: a) stawka roboczogodziny R - minimalna dla województwa zachodniopomorskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, b) koszty pośrednie Kp (R+S) - minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, c) zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) - minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych, itp. e) nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, 4. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 5. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik budowy. 6. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.109szpital.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ul. Piotra Skargi 9-11 70-965 Szczecin Sekcja zamówień publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ul. Piotra Skargi 9-11 70-965 Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Małgorzata Jarosz

Modyfikował: Małgorzata Jarosz

Czas wytworzenia: 2016-07-26, :12:41:09

Czas modyfikacji: 2016-07-26, :12:46:01

Ilość odsłon: 1552