Przetarg

Zamówienie z wolnej ręki na remont pomieszczeń bloku operacyjnego usytuowanego na parterze budynku 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ - RPoZP 15B/2019

Ogłoszenie nr 510168824-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ: Remont pomieszczeń bloku operacyjnego usytułowanego na parterze budynku 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 550133929-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 81020096000000, ul. ul. Piotra Skargi  9-11, 70-965  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8105800, e-mail przetargi@109szpital.pl, przetargi2@109szpital.pl , faks 91 8105802. 
Adres strony internetowej (url): www.109szpital.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Remont pomieszczeń bloku operacyjnego usytułowanego na parterze budynku 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RPoZP 15B/2019
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń bloku operacyjnego usytułowanego na parterze budynku 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 9-11 w Szczecinie. Szczegółowy zakres prac określa załącznik nr 1 do SIWZ oraz przedmiar prac załącznik nr 2 do SIWZ. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Przedmiot dostawy określono według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): • 45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne • 45431000-7 – kładzenie płytek • 45430000-0 – pokrywanie podłóg i ścian • 45440000-3 – roboty malarskie i szklarskie • 45310000-3 – roboty instalacyjne i elektryczne 1. Ilości robót dla opisu w załącznikach 1 i 2 do SIWZ do weryfikacji przez Wykonawców wg stanu istniejącego. 2. Zakres prac uzupełniających, tymczasowych itp. koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia do określenia na podstawie wizji lokalnej i zestawienia robót podstawowych. 3. Możliwa wizja lokalna Bloku po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 4. Urządzenia podlegające wymianie (np. grzejniki, oprawy oświetleniowe), do wymiany na urządzenia o parametrach techniczno-użytkowych nie niższych niż dla urządzeń istniejących. 5. Wszelkie materiały, urządzenia powinny być odpowiednie do zastosowania w obiekcie służby zdrowia w obrębie bloków operacyjnych (w tym np. grzejniki w wykonaniu higienicznym, farby i płytki ceramiczne, gres, oprawy oświetleniowe), posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające do takich zastosowań oraz być wykonane zgodnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. WARUNKI WYKONAWSTWA I ODBIORU 1. Wymagany okres rękojmi oraz gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru i przekazania do użytkowania 2. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zakresem prac remontowych oraz z przedmiarem robót będącymi załącznikami nr 1 i 2 do SIWZ, postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i innymi uzgodnieniami z Inwestorem dokonanymi w formie pisemnej. 3. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności: • koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, • wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe niezbędne do wykonania zakresu robót. • koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody, dozorowaniem oraz uporządkowaniem terenu po likwidacji zaplecza, koszty ochrony mienia, warunków bhp i ppoż. na placu budowy, • koszty oznaczenia terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, • koszty wszelkich robót przygotowawczych, rozbiórkowych, porządkowych, składowania i recyklingu materiałów odpadowych i wywozu, • podatek VAT, • wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. • Koszty odbioru odpadów w trakcie realizacji zamówienia publicznego – robót budowlanych. 4. Prowadzenie robót wraz z robotami towarzyszącymi będzie miało miejsce w czynnych obiektach służby zdrowia, dlatego Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu. 5. Prace uciążliwe, wywołujące hałas ( kucie, wiercenie) oraz pylenie, będą mogły być wykonywane w godzinach od 8.00 do 18.00 we wszystkie dni tygodnia, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem prac uzgadnianym z Zamawiającym. 6. Wykonywanie robót budowlanych w obiekcie wymaga każdorazowo trwałego wydzielenia obszaru wykonywania robót, w sposób zabezpieczający przed wydostawaniem zanieczyszczeń na zewnątrz zabezpieczenia. Teren wykonywania prac budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany codziennie, po zakończeniu pracy, uprzątnąć. 7. Bezpośredni nadzór nad robotami będzie sprawowany przez pracownika Wykonawcy. Zmiana osoby pełniącej tą funkcję, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo poinformowania Zamawiającego. 8. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w myśl ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (DzU. Z 2019 r. poz. 701 t.j.). Do dokumentów odbiorowych wykonawca złoży karty przekazania odpadów. 9. Wszystkie zmiany zakresu robót wynikłe w trakcie realizacji winny być zgłaszane zamawiającemu i wykonane tylko i wyłącznie po ich akceptacji przez zamawiającego. 10. Za termin wykonania zamówienia rozumie się pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru i przekazania do użytkowania złożone w Kancelarii Ogólnej Szpitala.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

Dodatkowe kody CPV: 45431000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 130395.29 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: SIGMA Firma Ogólnobudowlana Piotr Latuszek 
Email wykonawcy: sigmalatuszek@wp.pl 
Adres pocztowy: ul. Polna 211 
Kod pocztowy: 72-105 
Miejscowość: Pucice 
Kraj/woj.: zachodniopomorskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 307500.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 307500.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 307500.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienion
Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2019-08-13, :08:24:36

Czas modyfikacji: 2019-08-13, :08:28:00

Ilość odsłon: 577