Przetarg

Zamówienie z wolnej ręki na objęcie nadzorem autorskim systemu InfoMedica

termin składania ofert:

27.02.2015.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 23267-2015 z dnia 2015-02-20 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest objęcie nadzorem autorskim modułów oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica będących w posiadaniu 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

 

Szczecin: Nadzór autorski nad systemem informatycznym InfoMedica będącego w posiadaniu 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 229874 - 2015; data zamieszczenia: 04.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 23267 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór autorski nad systemem informatycznym InfoMedica będącego w posiadaniu 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest objęcie nadzorem autorskim modułów oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica będących w posiadaniu 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.23.00.00-6, 72.26.70.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ASSECO POLAND Spółka Akcyjna, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 184500,00

 • Oferta z najniższą ceną: 184500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 184500,00

 • Waluta: PLN .


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia może być wykonany wyłącznie przez jednego Wykonawcę, tj. firmę Asseco Poland S.A., z uwagi na posiadanie przez niego wyłącznych majątkowych praw autorskich do systemu InfoMedica. Powyższy fakt uniemożliwia innym podmiotom wprowadzanie zmian w kodzie oprogramowania wchodzącego w skład systemu InfoMedica, które są nieuniknione w czasie realizacji przedmiotu zamówienia , w szczególności dostosowania systemu do zmienających się przepisów prawa oraz potrzeb Zamawiajacego. Wykonawca, będący autorem systemu InfoMedica , dysponuje najlepszą na rynku wiedzą dotyczącą jego działania i architektury oraz doświadczeniem w rozwijaniu w/w systemu i usuwaniu ewentualnych jego awarii i jest w stanie zaoferować najwyższy, dostępny na rynku poziom usługi. Nadzór autorski producenta oprogramowania jest niezbędny ze względów na dostosowanie posiadanego przez Zamawiajacego systemu informatycznego do zmieniających się przepisów prawa w zakresie gromadzenia i przetwrzania danych medycznych oraz zasad i zakresu danych przekazywanych NFZ w ramach rozliczenia wykonanych usług medycznych

 

 

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Małgorzata Jarosz

Modyfikował: Małgorzata Jarosz

Czas wytworzenia: 2015-02-20, :11:25:33

Czas modyfikacji: 2015-09-04, :11:10:12

Ilość odsłon: 1330