Przetarg

Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług pralniczych

termin składania ofert:

23.03.2015.

Pliki

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Szczecin: Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 33775 - 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ , ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.109szpital.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8. W ramach kompleksowych usług pralniczych wchodzą: usługi pralnicze (wodne i chemiczne), maglownicze i prasowalnicze oraz dezynfekcyjne: bielizny szpitalnej, fartuchów lekarskich i pielęgniarskich, ubrań ochronnych lekarzy i pielęgniarek, ubrań operacyjnych, pidżam, poduszek, kocy i materacy, a także naprawa i cerowanie bielizny płaskiej, przyszywanie troków, guzików i zamków do bielizny płaskiej i fasonowej, znakowanie bielizny, oraz transport bielizny z i do siedziby Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.00.00-9, 98.31.10.00-6, 98.31.50.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W tym celu przedstawią Zamawiającemu wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 2 usług o podobnym charakterze - czyli odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia - oraz załączą dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 4 do SIWZ). Zamawiający za usługę o podobnym charakterze uzna usługę prania bielizny szpitalnej dla placówek służby zdrowia. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa wyżej na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunku w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz dołączonych dokumentów. Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia poprzez analizę złożonych dokumentów

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum jednym pojazdem przystosowanym do odbioru i transportu bielizny czystej i brudnej, który spełnia wymogi sanitarno - epidemiologiczne z zachowaniem barier sanitarnych lub dwoma pojazdami - jednym dla bielizny brudnej i jednym dla bielizny czystej. W tym celu Wykonawca złoży oświadczenie, o dysponowaniu - minimum 1 pojazdem przystosowanym do odbioru i transportu bielizny czystej i brudnej lub dwoma pojazdami - jeden dla bielizny brudnej i jeden dla bielizny czystej, spełniających wymogi sanitarno - epidemiologiczne z zachowaniem barier sanitarnych, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1. Aktualną opinię lub zaświadczenie z właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego, że pralnia świadcząca usługi na rzecz szpitala posiada zezwolenie na pranie i dezynfekcję bielizny szpitalnej. 2. Oświadczenie Wykonawcy, że stosowane przez niego środki piorące i dezynfekujące posiadają zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie do użytku w jednostkach ochrony zdrowia, w tym pozytywne opinie PZH, oraz że przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego; 3. Oświadczenie wykonawcy, że usługa wykonywana będzie z zachowaniem barier bakteriologicznych oraz wszelkich norm i parametrów wymaganych dla bielizny szpitalnej oraz , że pomieszczenia pralni są urządzone z zachowaniem wysokiego stanu sanitarno-epidemiologicznego tj. całkowite wyeliminowanie stykania się bielizny czystej z brudną oraz pracowników z tych dwóch stref. 4. Oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest on w stanie uzyskać dokumentu , o którym mowa w pkt 1

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, w przypadku złożenia w ofercie pełnomocnictwa - musi być złożone w oryginale, lub kopii potwierdzonej notarialnie lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę, że korzystając z zasobów podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu faktyczną możliwość dysponowania tymi zasobami, przedstawiając w tym celu wszelkie konieczne dokumenty. W szczególności może to być zobowiązanie podmiotu trzeciego. Zobowiązane takie powinno szczegółowo określać m.in. - podmiot trzeci udostępniający swoje zasoby, - wykonawcę na rzecz którego udostępniane są zasoby, - nazwę zamówienia dla realizacji którego udostępniane są zasoby, - zasoby, które podmiot trzeci udostępnia, - czas na jaki zasoby te są udostępnione, - formę w jakiej podmiot trzeci będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia, jeżeli udostępnienie dotyczy zasobów wiedzy i doświadczenia. Z uwagi iż zasoby wiedzy i doświadczenia są nierozerwalnie związane z podmiotem je udostępniającym i niemożliwe do samodzielnego obrotu, zobowiązanie powinno wprost wskazywać na formę, w jakiej podmiot trzeci będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia, np. podwykonawstwo, doradztwo, współpraca w określonym zakresie itp. Zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno być podpisane przez osobę/osoby posiadające prawo reprezentowania podmiotu trzeciego zgodnie z zasadą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej tego podmiotu lub osobę/osoby posiadające prawo reprezentowania podmiotu trzeciego na podstawie odrębnego umocowania (pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo to, w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub dany podmiot trzeci, musi zostać załączone do oferty. Zobowiązanie podmiotów trzecich do udostępnienia zasobów winno zostać złożone w oryginale. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów , chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - termin realizacji prania i dostawy bielizny fasonowej , poduszek , kocy i materacy - 2

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

- zmiana danych Stron umowy wynikających ze zmian adresu, nazwy, przekształceń podmiotowych; - zmiana danych w załącznikach do umowy wynikająca ze zmian reorganizacyjnych Zamawiającego - w przypadku zmiany stawki VAT, zmiany będą obowiązywać z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. W takim przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna Powyższa zmiana następuje z mocy prawa i obwiązuje od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów bez konieczności sporządzania aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.109szpital.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin , Sekcja Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2015 godzina 10:00, miejsce: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ul. Piotra Skargi 9 - 11; 70 - 965 Szczecin Kancelaria Ogólna szpitala.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Małgorzata Jarosz

Modyfikował: Małgorzata Jarosz

Czas wytworzenia: 2015-03-11, :11:10:23

Czas modyfikacji: 2015-03-11, :11:20:12

Ilość odsłon: 1459