Przetarg

Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług pralniczych

termin składania ofert:

16.04.2015.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 45763-2015 z dnia 2015-04-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8. W ramach...
Termin składania ofert: 2015-04-16

 

Szczecin: Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 70103 - 2015; data zamieszczenia: 15.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 45763 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8. W ramach kompleksowych usług pralniczych wchodzą: usługi pralnicze (wodne i chemiczne), maglownicze i prasowalnicze oraz dezynfekcyjne: bielizny szpitalnej, fartuchów lekarskich i pielęgniarskich, ubrań ochronnych lekarzy i pielęgniarek, ubrań operacyjnych, pidżam, poduszek, kocy i materacy, a także naprawa i cerowanie bielizny płaskiej, przyszywanie troków, guzików i zamków do bielizny płaskiej i fasonowej, znakowanie bielizny, oraz transport bielizny z i do siedziby Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.00.00-9, 98.31.10.00-6, 98.31.50.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Usług Pralniczych Sp. Jawna Henryka Różalska, Katarzyna Karasiewicz, ul. Lipowa 11, 76-037 Mielenko, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 192700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 204000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 204000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 204000,00

  • Waluta: PLN.

 

Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2015-04-01, :14:13:45

Czas modyfikacji: 2015-05-15, :10:18:21

Ilość odsłon: 1491