Przetarg

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług okresowej konserwacji oraz naprawy gamma kamer Nucline będących w posiadaniu 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ

termin składania ofert:

28.07.2015.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 180594-2015 z dnia 2015-07-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi okresowej konserwacji i naprawy gamma kamer Nucline X - Ring/R oraz gamma kamery Nucline TH/33 i ich akcesoriów będących w posiadaniu 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie....
Termin składania ofert: 2015-07-28

 

Szczecin: Świadczenie usług okresowej konserwacji oraz naprawy gamma kamer Nucline będących w posiadaniu 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 239294 - 2015; data zamieszczenia: 14.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 180594 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług okresowej konserwacji oraz naprawy gamma kamer Nucline będących w posiadaniu 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi okresowej konserwacji i naprawy gamma kamer Nucline X - Ring/R oraz gamma kamery Nucline TH/33 i ich akcesoriów będących w posiadaniu 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Mediso Polska Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 133d, 92-318 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 148272,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 181671,00

  • Oferta z najniższą ceną: 181671,00 / Oferta z najwyższą ceną: 181671,00

  • Waluta: PLN .

Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2015-07-17, :09:50:26

Czas modyfikacji: 2015-09-14, :12:44:15

Ilość odsłon: 1327