Przetarg

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów 109 Szpitala Wojskowego - RPoZP 25/2018

termin składania ofert:

08.08.2018.

Pliki

Ogłoszenie nr 500193683-N-2018 z dnia 14-08-2018 r.
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ: Świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 595694-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 810200960, ul. ul. Piotra Skargi  9-11, 70-965  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8105800, e-mail przetargi@109szpital.pl, faks 91 8105802. 
Adres strony internetowej (url): www.109szpital.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RPoZP 25/2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług całodziennego żywienia przez 7 dni w tygodniu w formie cateringu pacjentów 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U.2017.149 t.j.) oraz z obowiązującymi normami HACCP i GHP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 55520000-1

Dodatkowe kody CPV: 55521200-0, 55321000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena najtańszej oferty złożonej przez firmę Impel Catering Sp. z o.o. Sp. k. przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2018-07-27, :11:05:13

Czas modyfikacji: 2018-08-14, :07:15:42

Ilość odsłon: 673