Przetarg

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi ochrony obiektów i terenu 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

termin składania ofert:

20.06.2016.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 79265-2016 z dnia 2016-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektów i terenu 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8...
Termin składania ofert: 2016-06-20

 


 

Szczecin: Przetarg nieograniczony na świadczenia usługi ochrony obiektów i terenu 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 185577 - 2016; data zamieszczenia: 22.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 79265 - 2016r.

 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na świadczenia usługi ochrony obiektów i terenu 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektów i terenu 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.07.2016.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

  • Biuro Ochrony Osób i Mienia ALKON Sp. z o.o., Nowogrodzka 50 lok 515, 00-695 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 219940,00 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

  • Cena wybranej oferty: 225872,28

  • Oferta z najniższą ceną: 25239,60 / Oferta z najwyższą ceną: 225872,28

  • Waluta: PLN .

Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Małgorzata Jarosz

Modyfikował: Małgorzata Jarosz

Czas wytworzenia: 2016-06-10, :09:22:55

Czas modyfikacji: 2016-08-22, :12:23:33

Ilość odsłon: 1060