Przetarg

Przetarg nieograniczony na usługę objęcia nadzorem autorskim modułów Infomedica - RPoZP 19B/2018

termin składania ofert:

22.06.2018.

Pliki

Ogłoszenie nr 500154884-N-2018 z dnia 04-07-2018 r.
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ: Usługa objęcia nadzorem autorskim modułów systemu informatycznego Infomedica w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 570936-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500137632-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 810200960, ul. ul. Piotra Skargi  9-11, 70-965  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8105800, e-mail przetargi@109szpital.pl, faks 91 8105802.
Adres strony internetowej (url): www.109szpital.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa objęcia nadzorem autorskim modułów systemu informatycznego Infomedica w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RPoZP 19B/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa objęcia nadzorem autorskim modułów systemu informatycznego Infomedica w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72230000-6

Dodatkowe kody CPV: 72267000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zamawiający informuje, że oferta firmy ASSECO Poland Spółka Akcyjna ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. – Wykonawca samodzielnie dokonał zmiany terminu okresu obwiązywania przyszłej umowy, co jest niezgodne na gruncie przepisów ustawy pzp.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.                     
Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2018-06-11, :12:12:15

Czas modyfikacji: 2018-07-04, :13:10:46

Ilość odsłon: 731