Przetarg

Przetarg nieograniczony na usługę odbioru, transportu oraz utylizacji zakaźnych odpadów medycznych pochodzących z działalności służb medycznych 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

termin składania ofert:

23.10.2015.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 272592-2015 z dnia 2015-10-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów medycznych w celu ich utylizacji pochodzących z działalności służb medycznych w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie o kodach 18 01 01; 18 01 02; 18 01 03; 18 01 04; 18 01...
Termin składania ofert: 2015-10-23

 


 

 

 

Szczecin: Usługa odbioru, transportu oraz utylizacji zakaźnych odpadów medycznych pochodzących z działalności służb medycznych w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.
Numer ogłoszenia: 315504 - 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 272592 - 2015r.

 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa odbioru, transportu oraz utylizacji zakaźnych odpadów medycznych pochodzących z działalności służb medycznych w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie..

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów medycznych w celu ich utylizacji pochodzących z działalności służb medycznych w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie o kodach 18 01 01; 18 01 02; 18 01 03; 18 01 04; 18 01 08, w ilości około 75 000 kg w ciągu 2 lat.

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.52.40.00-6, 90.52.42.00-8.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.11.2015.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

  • Zakład Transportowo-Handlowy KONCA, Asnyka 9a/7, 71-526 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 282222,00 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

  • Cena wybranej oferty: 283500,00

  • Oferta z najniższą ceną: 283500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 324000,00

  • Waluta: PLN .Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Małgorzata Jarosz

Modyfikował: Małgorzata Jarosz

Czas wytworzenia: 2015-10-14, :12:19:11

Czas modyfikacji: 2015-11-23, :12:01:12

Ilość odsłon: 1466