Przetarg

Przetarg nieograniczony na usługę transportu sanitarnego oraz osobowego dla 109 Szpitala - RPoZP 34/2018

termin składania ofert:

22.10.2018.

Pliki

Ogłoszenie nr 500263823-N-2018 z dnia 05-11-2018 r.
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ: Usługa transportu sanitarnego oraz osobowego dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 635463-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 810200960, ul. ul. Piotra Skargi  9-11, 70-965  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8105800, e-mail przetargi@109szpital.pl, faks 91 8105802. 
Adres strony internetowej (url): www.109szpital.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Usługa transportu sanitarnego oraz osobowego dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RPoZP 34/2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego oraz osobowego dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ z podziałem na 4 zadania o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Zadanie nr 1 - transport sanitarny pacjentów Szpitala pojazdem sanitarnym z zespołem podstawowym; zadanie nr 2 - transport sanitarny pacjentów Szpitala pojazdem sanitarnym typu "S"; zadanie nr 3 - transport sanitarny pacjentów Przychodni w podstawowej opiece zdrowotnej; zadanie nr 4 - przewóz osobowy pracowników 109 Szpitala oraz materiałów medycznych. W zakresie zadania nr 1 – 3 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gotowości do świadczenia usług: - całodobowo we wszystkie dni tygodnia, także w dni wolne od pracy i święta zgodnie ze zleceniem wykonania usługi (dotyczy zadania nr 1 i 2) - od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 (dotyczy zadania nr 3) Wykonawca zapewnić ma środki transportu odpowiednio przystosowane do potrzeb ochrony zdrowia, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami i zapewnić, że pojazdy sanitarne obsługiwane będą przez kierowców oraz innych pracowników Wykonawcy, posiadających odpowiednie kwalifikacje. Wykonawca na czas trwania umowy zapewni bezpośrednią łączność między nim a Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody w trakcie transportu i od nieszczęśliwych wypadków (OC i NW) w zakresie świadczenia usług przewozowych pacjentów. Kopię polisy ubezpieczenia potwierdzoną za zgodność notarialnie lub potwierdzoną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej umowy a kopię następnej polisy potwierdzonej za zgodność notarialnie najpóźniej na 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej polisy pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od zawarcia umowy bądź dalszego jej kontynuowania. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie wyłącznie na podstawie zlecenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznie przez upoważnione przez Zamawiającego osoby, wyszczególnione w zał. nr 3 do umowy. Rejestry zleceń znajdują się w Izbie Przyjęć Szpitala oraz w rejestracji Przychodni. Dokument zlecenia transportu podpisany jest ze strony Zamawiającego przez lekarza zlecającego wyjazd i Komendanta lub jego zastępcę. W dni powszednie po godz. 15:00 oraz soboty, niedziele i święta zlecenie wystawia lekarz dyżurny. Druki zlecenia zapewnia Zamawiający. Zlecenie telefoniczne transportu każdorazowo musi być potwierdzone przez Zamawiajacego w formie pisemnej. Z chwilą przyjęcia do realizacji przez Wykonawcę zlecenia transportu do czasu dotarcia do miejsca docelowego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie usługi. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie się kontroli NFZ w zakresie spełniania wymagań, co do realizacji przedmiotu umowy. W zakresie zadania nr 4 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gotowości do świadczenia usług: - całodobowo we wszystkie dni tygodnia, także w dni wolne od pracy i święta zgodnie ze zleceniem wykonania usługi. Podane w załączniku nr 1 do SIWZ ilości usług oraz kilometrów są wielkościami szacunkowymi, ich rzeczywista ilość może ulec zmianie w zależności do zapotrzebowania Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
tak
II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Transport sanitarny pacjentów Szpitala pojazdem sanitarnym z zespołem podstawowym
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/11/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 366275.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Paramedic 24 Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: pm@paramedic24.pl 
Adres pocztowy: ul. gen. J. Hallera 11 
Kod pocztowy: 71-040 
Miejscowość: Szczecin 
Kraj/woj.: zachodniopomorskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 420590.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 420590.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 470095.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Transport sanitarny pacjentów Szpitala pojazdem sanitarnym typu "S"
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zadanie nr 2 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 - do upływu terminu składania ofert na ww. zadanie nie została złożona żadna oferta.
 

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Transport sanitarny pacjentów Przychodni w podstawowej opiece zdrowotnej
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/11/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 38050.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Paramedic 24 Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: pm@paramedic24.pl 
Adres pocztowy: ul. Gen. J. Hallera 11 
Kod pocztowy: 71-040 
Miejscowość: Szczecin 
Kraj/woj.: zachodniopomorskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 43870.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 43870.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 49610.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Przewozy osobowe pracowników 109 Szpitala oraz materiałów medycznych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zadanie nr 4 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 - cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez Paramedic 24 Sp. z o.o. przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2018-10-12, :09:43:05

Czas modyfikacji: 2018-11-05, :09:52:08

Ilość odsłon: 478