Przetarg

Przetarg nieograniczony na usługę transportu sanitarnego oraz osobowego dla 109 Szpitala - RPoZP 34A/2018

termin składania ofert:

26.11.2018.

Pliki

Ogłoszenie nr 500282861-N-2018 z dnia 27-11-2018 r.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ: Usługa transportu sanitarnego oraz osobowego dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 648409-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 810200960, ul. ul. Piotra Skargi  9-11, 70-965  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8105800, e-mail przetargi@109szpital.pl, faks 91 8105802.
Adres strony internetowej (url): www.109szpital.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa transportu sanitarnego oraz osobowego dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RPoZP 34A/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego oraz osobowego dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ z podziałem na 2 zadania o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8. Zadanie nr 1 – transport sanitarny pacjentów Szpitala pojazdem sanitarnym typu „S”; zadanie nr 2 – przewóz osobowy pracowników 109 Szpitala, oraz materiałów medycznych. W zakresie zadania nr 1 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gotowości do świadczenia usług: - całodobowo we wszystkie dni tygodnia, także w dni wolne od pracy i święta zgodnie ze zleceniem wykonania usługi. Wykonawca zapewnić ma środki transportu odpowiednio przystosowane do potrzeb ochrony zdrowia, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami i zapewnić, że pojazdy sanitarne obsługiwane będą przez kierowców oraz innych pracowników Wykonawcy, posiadających odpowiednie kwalifikacje. Wykonawca na czas trwania umowy zapewni bezpośrednią łączność między nim a Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody w trakcie transportu i od nieszczęśliwych wypadków (OC i NW) w zakresie świadczenia usług przewozowych pacjentów. Kopię polisy ubezpieczenia potwierdzoną za zgodność notarialnie lub potwierdzoną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej umowy a kopię następnej polisy potwierdzonej za zgodność notarialnie najpóźniej na 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej polisy pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od zawarcia umowy bądź dalszego jej kontynuowania. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie wyłącznie na podstawie zlecenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznie przez upoważnione przez Zamawiającego osoby, wyszczególnione w zał. nr 3 do umowy. Rejestry zleceń znajdują się w Izbie Przyjęć Szpitala oraz w rejestracji Przychodni. Dokument zlecenia transportu podpisany jest ze strony Zamawiającego przez lekarza zlecającego wyjazd i Komendanta lub jego zastępcę. W dni powszednie po godz. 15:00 oraz soboty, niedziele i święta zlecenie wystawia lekarz dyżurny. Druki zlecenia zapewnia Zamawiający. Zlecenie telefoniczne transportu każdorazowo musi być potwierdzone przez Zamawiającego w formie pisemnej. Z chwilą przyjęcia do realizacji przez Wykonawcę zlecenia transportu do czasu dotarcia do miejsca docelowego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie usługi. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie się kontroli NFZ w zakresie spełniania wymagań, co do realizacji przedmiotu umowy. W zakresie zadania nr 2 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gotowości do świadczenia usług: - całodobowo we wszystkie dni tygodnia, także w dni wolne od pracy i święta zgodnie ze zleceniem wykonania usługi. Podane w załączniku nr 1 do SIWZ ilości usług oraz kilometrów są wielkościami szacunkowymi, ich rzeczywista ilość może ulec zmianie w zależności do zapotrzebowania Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Transport sanitarny pacjentów Szpitala pojazdem sanitarnym typu "S"
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp – do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.
 

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Przewozy osobowe pracowników 109 Szpitala oraz przewozy materiałów medycznych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp – do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Małgorzata Jarosz

Modyfikował: Małgorzata Jarosz

Czas wytworzenia: 2018-11-15, :11:45:15

Czas modyfikacji: 2018-11-27, :08:22:15

Ilość odsłon: 637