Przetarg

Przetarg nieograniczony na usługę transportu sanitarnego oraz osobowego dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

termin składania ofert:

16.09.2016.

Pliki

Ogłoszenie nr 335494 - 2016 z dnia 2016-11-03 r.

Szczecin: Usługa transportu sanitarnego oraz osobowego dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 nie

Nazwa projektu lub programu

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

 Numer ogłoszenia: 305405-2016

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

 nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

 nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

 nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

 nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 810200960, ul. ul. Piotra Skargi  9-11, 70-965  Szczecin, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8105800, faks 91 8105802, e-mail przetargi@109szpital.pl

 Adres strony internetowej (URL): www.109szpital.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

 Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

 Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa transportu sanitarnego oraz osobowego dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RPoZP 29/2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

 Usługi

 II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego oraz osobowego dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ z podziałem na 4 zadania o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8. Zadanie nr 1 – transport sanitarny pacjentów Szpitala pojazdem sanitarnym z zespołem podstawowym; zadanie nr 2 – transport sanitarny pacjentów Szpitala pojazdem sanitarnym typu „S”; zadanie nr 3 – transport sanitarny pacjentów Przychodni w podstawowej opiece zdrowotne; zadanie nr 4 – przewóz osobowy pracowników 109 Szpitala, oraz materiałów medycznych. W zakresie zadania nr 1 – 3 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gotowości do świadczenia usług: - całodobowo we wszystkie dni tygodnia, także w dni wolne od pracy i święta zgodnie ze zleceniem wykonania usługi (dotyczy zadania nr 1 i 2) - od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 (dotyczy zadania nr 3) Wykonawca zapewnić ma środki transportu odpowiednio przystosowane do potrzeb ochrony zdrowia, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami i zapewnić, że pojazdy sanitarne obsługiwane będą przez kierowców oraz innych pracowników Wykonawcy, posiadających odpowiednie kwalifikacje. Wykonawca na czas trwania umowy zapewni bezpośrednią łączność między nim a Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody w trakcie transportu i od nieszczęśliwych wypadków (OC i NW) w zakresie świadczenia usług przewozowych pacjentów. Kopię polisy ubezpieczenia potwierdzoną za zgodność notarialnie lub potwierdzoną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej umowy a kopię następnej polisy potwierdzonej za zgodność notarialnie najpóźniej na 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej polisy pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od zawarcia umowy bądź dalszego jej kontynuowania. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie wyłącznie na podstawie zlecenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznie przez upoważnione przez Zamawiającego osoby, wyszczególnione w zał. nr 3 do umowy. Rejestry zleceń znajdują się w Izbie Przyjęć Szpitala oraz w rejestracji Przychodni. Dokument zlecenia transportu podpisany jest ze strony Zamawiającego przez lekarza zlecającego wyjazd i Komendanta lub jego zastępcę. W dni powszednie po godz. 15:00 oraz soboty, niedziele i święta zlecenie wystawia lekarz dyżurny. Druki zlecenia zapewnia Zamawiający. Zlecenie telefoniczne transportu każdorazowo musi być potwierdzone przez Zamawiającego w formie pisemnej. Z chwilą przyjęcia do realizacji przez Wykonawcę zlecenia transportu do czasu dotarcia do miejsca docelowego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie usługi. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie się kontroli NFZ w zakresie spełniania wymagań, co do realizacji przedmiotu umowy. W zakresie zadania nr 4 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gotowości do świadczenia usług: - całodobowo we wszystkie dni tygodnia, także w dni wolne od pracy i święta zgodnie ze zleceniem wykonania usługi. Podane w załączniku nr 1 do SIWZ ilości usług oraz kilometrów są wielkościami szacunkowymi, ich rzeczywista ilość może ulec zmianie w zależności do zapotrzebowania Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

 Tak

 

 II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8

 Dodatkowe kody CPV:

 SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 Przetarg nieograniczony

 III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

 III.3) Informacje dodatkowe:

 SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR: 1        NAZWA: Transport sanitarny pacjentów Szpitala pojazdem sanitarnym z zespołem podstawowym;

 Postępowanie/część zostało unieważnione nie

 Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT333100

WalutaPLN

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert4

 w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

 Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

 nie

PARAMEDIC24 Sp. z o.o.,  ,  ul. Hallera 11,  71-040,  Szczecin,  kraj/woj. zachodniopomorskie

 Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

 Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

 Skrót literowy nazwy państwa:

 Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

 Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 313710

Oferta z najniższą ceną/kosztem 313710

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 544950

Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

 Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

 IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2       NAZWA: Transport sanitarny pacjentów Szpitala pojazdem sanitarnym typu „S”;

 Postępowanie/część zostało unieważnione tak

 Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art 93 ust 1 pkt. 1 wz z art 94 ust 3 ustawy Pzp - Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT

Waluta

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert

 w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

 Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

 nie

,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.

 Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

 Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

 Skrót literowy nazwy państwa:

 Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

 Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy

Oferta z najniższą ceną/kosztem

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem

Waluta:

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

 Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

 IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3       NAZWA: Transport sanitarny pacjentów Przychodni w podstawowej opiece zdrowotnej

 Postępowanie/część zostało unieważnione nie

 Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT35600

WalutaPLN

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert4

 w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

 Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

 nie

PARAMEDIC24 Sp. z o.o.,  ,  ul. Hallera 11,  71-040,  Szczecin ,  kraj/woj. zachodniopomorskie

 Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

 Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

 Skrót literowy nazwy państwa:

 Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

 Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 33720

Oferta z najniższą ceną/kosztem 33720

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 58800

Waluta:

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

 Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

 IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4       NAZWA: Transport osobowy

 Postępowanie/część zostało unieważnione tak

 Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art 93 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT

Waluta

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert

 w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

 Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

 nie

,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.

 Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

 Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

 Skrót literowy nazwy państwa:

 Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

 Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy

Oferta z najniższą ceną/kosztem

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem

Waluta:

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

 Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

 IV.8) Informacje dodatkowe:

 

 

 IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

 Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

 Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

                 

 
Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Małgorzata Jarosz

Modyfikował: Małgorzata Jarosz

Czas wytworzenia: 2016-09-06, :10:22:15

Czas modyfikacji: 2016-11-04, :10:37:52

Ilość odsłon: 1097