Przetarg

Przetarg nieograniczony na wykonanie audytu energetycznego i audytu efektywności energetycznej oraz dokumentacji projektowej dla obiektów 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

termin składania ofert:

22.07.2015.

Pliki

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Szczecin: Wykonanie audytu energetycznego i audytu efektywności energetycznej oraz dokumentacji projektowej dla obiektów 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 96727 - 2015; data zamieszczenia: 30.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ , ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.109szpital.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie audytu energetycznego i audytu efektywności energetycznej oraz dokumentacji projektowej dla obiektów 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu energetycznego i audytu efektywności energetycznej obiektów szpitala zlokalizowanych w kompleksie 1887 w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 9 -11 oraz dokumentacji projektowej obejmującej: - wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach szpitala zlokalizowanych na terenie kompleksu 1887 przy ul. Piotra Skargi 9 - 11 w Szczecinie; - termomodernizację stropodachów nad przyziemiem budynku głównego szpitala. Zamówienie obejmuje także uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanej dokumentacji projektowej w trakcie przetargu na roboty budowlane, a także sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.00.00-2, 71.31.43.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących form: 1) pieniądzu na konto Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Szczecinie, ul. Tkacka 4, 70-556 Szczecin nr 65 1130 1176 0022 2042 1520 0005 2) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowych; 4) gwarancji ubezpieczeniowych; 5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Do oferty dołączyć należy dokument potwierdzający złożenie wadium. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ar 24 ust 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zwróci wadium, jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nie leżących po jego stronie

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w tym zakresie Zamawiający nie stawia warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w wykonaniu opracowań o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia tj. wykonać w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - minimum 2 usług polegających na wykonaniu audytu efektywności energetycznej lub audytu energetycznego obiektu lub zespołu obiektów użyteczności publicznej o łącznej powierzchni całkowitej co najmniej 5 tys. m2 każdy, zasilanego z indywidualnego źródła ciepła o mocy nie mniejszej niż 2 000 kW objętego wykonanym audytem oraz - minimum 1 usługi polegającej na wykonaniu audytu efektywności energetycznej kuchni żywienia zbiorowego przygotowującej co najmniej 100 posiłków dziennie oraz - minimum 2 usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budynku wpisanego do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków, obejmującej m.in. wymianę stolarki zewnętrznej, przy czym projektowana stolarka została zaprojektowana jako drewniana a jej łączna powierzchnia (dla każdej inwestycji osobno) wynosiła co najmniej 500 m2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w wyżej na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunku w postępowaniu (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz dołączonych dokumentów. Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia poprzez analizę złożonych dokumentów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w tym zakresie Zamawiający nie stawia warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien dysponować następującymi osobami posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe i wykształcenie: a) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, legitymującą się stażem pracy w charakterze projektanta wymienionej specjalności nie krótszym niż 5 lat, przy czym za staż pracy w charakterze projektanta będzie uznany faktyczny czas pracy w charakterze samodzielnego projektanta od daty uzyskania uprawnień budowlanych, oraz doświadczeniem polegającym na zaprojektowaniu wymiany zewnętrznej stolarki drewnianej w co najmniej dwóch obiektach zabytkowych, przy czym łączna powierzchnia projektowanej stolarki w każdym z obiektów wynosiła co najmniej 500 m2 ; b) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, legitymującą się stażem pracy w charakterze projektanta wymienionej specjalności nie krótszym niż 3 lata, przy czym za staż pracy w charakterze projektanta będzie uznany faktyczny czas pracy w charakterze samodzielnego projektanta od daty uzyskania uprawnień budowlanych; c) minimum 2 osobami legitymującymi się wykształceniem wyższym lub średnim w zakresie architektury, dokumentacji budowlanej, budownictwa lub pokrewnym oraz stażem pracy nie krótszym niż dwa lata od czasu ukończenia szkoły/ uczelni zawodowej d) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, legitymującą się stażem pracy w charakterze projektanta nie krótszym niż 5 lat, przy czym za staż pracy w charakterze projektanta będzie uznany faktyczny czas pracy w charakterze samodzielnego projektanta od daty uzyskania uprawnień budowlanych; e) co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; f) co najmniej 2 osobami legitymującymi się wykształceniem wyższym technicznym, ekonomicznym lub w dziedzinie nauk ścisłych oraz co najmniej 3 letnią praktyką zawodową w charakterze audytora energetycznego oraz doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie 3 lat przed terminem składania ofert 2 pozytywnie zweryfikowanych audytów efektywności energetycznej lub audytów energetycznych dla obiektu lub zespołu obiektów o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 5 000 m2 z wbudowaną kotłownią * Posiadane przez w/w osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy Prawo budowlane. ** Osoba, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazuje te dokumenty jako obowiązujące. *** Zamawiający określając wymogi dla w/w osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394) a także w sytuacji określonej w art. 20 a ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001, nr 5 poz. 42 ze zm. ) Wskazane w niniejszym punkcie osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na okres realizacji umowy w celu realizacji potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa wyżej na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunku w postępowaniu (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz dołączonych dokumentów. Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia poprzez analizę złożonych dokumentów

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w tym celu Wykonawca przedstawi opłaconą polisę a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa wyżej na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunku w postępowaniu (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz dołączonych dokumentów. Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia poprzez analizę złożonych dokumentów

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, w przypadku złożenia w ofercie pełnomocnictwa - musi być złożone w oryginale, lub kopii potwierdzonej notarialnie lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Ofertę Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 4 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA - 20
 • 3 - JAKOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2. Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w innych sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie umowy z celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 3. Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Ww. zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ. 4. Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 5. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a także z np. wystąpienia zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń. 6. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, c) zmiana danych teleadresowych, d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, e) zmiany urzędowej stawki podatku VAT. 7. Zmiany terminu realizacji w przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych, koniecznych do wykonania zadania usług poprzez udzielenie zamówień dodatkowych. 8. Zmiany limitu finansowego w danym roku budżetowym. 9. Pozostałe zmiany określone w umowie. 10. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust.1 ÷ 9 termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 11. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.109szpital.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, Sekcja Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2015 godzina 10:00, miejsce: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ul. Piotra Skargi 9 - 11; 70 - 965 Szczecin Kancelaria Ogólna - budynek administracji..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Numer ogłoszenia: 171726 - 2015; data zamieszczenia: 09.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 96727 - 2015 data 30.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, fax. 091 8105802.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2015 godzina 10:00, miejsce: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ul. Piotra Skargi 9 - 11; 70 - 965 Szczecin Kancelaria Ogólna - budynek administracji...
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2015 godzina 10:00, miejsce: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ul. Piotra Skargi 9 - 11; 70 - 965 Szczecin Kancelaria Ogólna - budynek administracji..

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.16).
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Informacje dodatkowe: Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy Pzp..

 Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2015-06-30, :13:49:41

Czas modyfikacji: 2015-07-09, :13:37:03

Ilość odsłon: 1422