Przetarg

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę centralnej kuchni oraz przebudowę budynku apteki - RPoZP 17A/2017

termin składania ofert:

21.07.2017.

Pliki

Ogłoszenie nr 500019679-N-2017 z dnia 29-08-2017 r.
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ: Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę centralnej kuchni oraz przebudowę budynku apteki 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 548802-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500004576-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 810200960, ul. ul. Piotra Skargi  9-11, 70-965  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8105800, e-mail przetargi@109szpital.pl, faks 91 8105802.
Adres strony internetowej (url): www.109szpital.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę centralnej kuchni oraz przebudowę budynku apteki 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RPoZP 17A/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1 – obejmujące przebudowę centralnej kuchni 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w celu dostosowania do obowiązujących przepisów oraz współczesnych standardów funkcjonalno-użytkowych wraz z projektem termomodernizacji stropodachów przyziemia budynku głównego Szpitala; Zadanie nr 2 – obejmujące przebudowę budynku nr 7 zlokalizowanego w kompleksie 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w celu dostosowania lokalu apteki do obowiązujących przepisów. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanie dokumentacji projektowej w trakcie postępowania na roboty budowlane a także sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1 i 2 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6

Dodatkowe kody CPV: 71240000-2, 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Wykonanie dokumentacji obejmującej przebudowę centralnej kuchni 109 Szpitala Wojskowego
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 106862.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: C+HO aR Aleksandra Wachnicka Paweł Wachnicki s.c.
Email wykonawcy: firma@cplushoar.com
Adres pocztowy: ul. Sowińskiego 24
Kod pocztowy: 70-236
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 167280.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 167280.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 167280.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę apteki 109 Szpitala Wojskowego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający zawiadamia, że zadanie nr 2 – wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę apteki zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.                     
Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Małgorzata Jarosz

Modyfikował: Małgorzata Jarosz

Czas wytworzenia: 2017-07-11, :13:23:48

Czas modyfikacji: 2017-08-29, :10:50:49

Ilość odsłon: 829