Przetarg

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy centralnej kuchni oraz budynku apteki - RPoZP 17/2017

termin składania ofert:

05.06.2017.

Pliki

Ogłoszenie nr 512487-N-2017 z dnia 2017-05-19 r. 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZWykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę centralnej kuchni oraz przebudowę budynku apteki 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
0%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 810200960, ul. ul. Piotra Skargi  9-11 , 70-965  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8105800, e-mail przetargi@109szpital.pl, faks 91 8105802
Adres strony internetowej (URL): www.109szpital.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak 
www.109szpital.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
www.109szpital.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pocztą, przesyłką kurierska lub osobiście 
Adres: 
Kancelaria ogólna, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę centralnej kuchni oraz przebudowę budynku apteki 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie. 
Numer referencyjny: RPoZP 17/2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1 – obejmujące przebudowę centralnej kuchni 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w celu dostosowania do obowiązujących przepisów oraz współczesnych standardów funkcjonalno-użytkowych wraz z projektem termomodernizacji stropodachów przyziemia budynku głównego Szpitala; Zadanie nr 2 – obejmujące przebudowę budynku nr 7 zlokalizowanego w kompleksie 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w celu dostosowania lokalu apteki do obowiązujących przepisów. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanie dokumentacji projektowej w trakcie postępowania na roboty budowlane a także sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1 i 2 do SIWZ 

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6 
 Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
71240000-2
71248000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 243474,00 
Waluta: 
PLN 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
  lub dniach: 120 
lub 
 data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania i dostarczenia Zamawiającemu wielobranżowej inwentaryzacji budowlanej obiektu wraz z ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku oraz ekspertyzą mykologiczną – 30 dni od daty zawarcia umowy Termin wykonania i dostarczenia Zamawiającemu projektu budowlanego wraz z ekspertyzą(ami) dotyczącą(cymi) spełnienia warunków technicznych, zapewniających spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w sposób inny niż określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( jeśli dotyczy) – 75 dni od daty zawarcia umowy Termin wykonania i dostarczenia Zamawiającemu projektu wykonawczego - 120 dni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do 10 listopada 2017 r. Termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę / wykonanie robót – 120 dni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do 10 listopada 2017 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 1. W tym zakresie Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż - 500.000,00 zł dla jednego zdarzenia; 
Informacje dodatkowe 1. Zgodnie z art. 22a ust 1 upzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 2. Zamawiający ocenia czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oaz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 upzp. 3. Wykonawca, który podlega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu o którym mowa w pkt. XIII ust 2 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w pkt. XIII ust 1 pkt. 2) SIWZ; 5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a upzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a upzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. XIV ppkt. 8 SIWZ. 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, gdy wykaże że: a) w zakresie zadania nr 1 – wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej, na podstawie której wydano decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą przebudowę budynku wpisanego do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków oraz co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowych, na podstawie których wydano decyzje o pozwoleniu na budowę obejmującej budowę lub przebudowę kuchni zbiorowego żywienia przygotowanej do wydania nie mniej niż 150 posiłków dziennie; - w zakresie zadania nr 2 - wykonał co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowych, na podstawie których wydano decyzje o pozwoleniu na budowę, obejmujących przebudowę budynku wpisanego do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków oraz co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowych, na podstawie których wydano decyzje o pozwoleniu na budowę, obejmujących budowę lub przebudowę lokalu apteki b) dysponuje co najmniej: w zakresie zadania nr 1: - co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, z których każda legitymuje się stażem pracy w charakterze projektanta wymienionej specjalności nie krótszym niż 5 lat, przy czym za staż pracy w charakterze projektanta będzie uznany faktyczny czas pracy w charakterze samodzielnego projektanta od daty uzyskania uprawnień budowlanych, oraz łącznie legitymują się doświadczeniem polegającym na wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę budynku wpisanego do rejestru zabytków oraz co najmniej jednej dokumentacji projektowej obejmującej budowę lub przebudowę kuchni zbiorowego żywienia, na podstawie których wydano decyzje o pozwoleniu na budowę lub wykonanie robót oraz roboty zrealizowano; - co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, z których jedna legitymuje się stażem pracy w charakterze projektanta nie krótszym niż 5 lat, a druga – nie krótszym niż 3 lata, przy czym za staż pracy w charakterze projektanta będzie uznany faktyczny czas pracy w charakterze samodzielnego projektanta od daty uzyskania uprawnień budowlanych; - co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne, z których jedna legitymuje się minimum 5 letnim stażem pracy w charakterze samodzielnego projektanta a druga minimum 3 letnim stażem pracy w charakterze samodzielnego projektanta, przy czym za staż pracy w charakterze projektanta zostanie uznany faktyczny czas pracy w charakterze samodzielnego projektanta od daty uzyskania uprawnień budowlanych; - co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z których co najmniej jedna legitymuje się stażem pracy w charakterze projektanta nie krótszym niż 5 lat a druga – stażem pracy nie krótszym niż 3 lata w charakterze samodzielnego projektanta, przy czym za staż pracy w charakterze projektanta będzie uznany faktyczny czas pracy w charakterze samodzielnego projektanta od daty uzyskania uprawnień budowlanych - co najmniej 1 osobą, która w okresie ostatnich 3 lat wykonała co najmniej 2 zrealizowane projekty technologii kuchni zbiorowego żywienia przygotowane do wydania nie mniej niż 150 posiłków dziennie w zakresie zadania nr 2: - co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, z których każda legitymuje się stażem pracy w charakterze projektanta wymienionej specjalności nie krótszym niż 5 lat, przy czym za staż pracy w charakterze projektanta będzie uznany faktyczny czas pracy w charakterze samodzielnego projektanta od daty uzyskania uprawnień budowlanych, oraz doświadczeniem polegającym na wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej obejmującej budowę lub przebudowę lokalu apteki oraz co najmniej jednej dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę budynku wpisanego do rejestru zabytków, na podstawie których wydano decyzje o pozwoleniu na budowę lub wykonanie robót oraz roboty zrealizowano; - co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, z których jedna legitymuje się stażem pracy w charakterze projektanta nie krótszym niż 5 lat, a druga – nie krótszym niż 3 lata, przy czym za staż pracy w charakterze projektanta będzie uznany faktyczny czas pracy w charakterze samodzielnego projektanta od daty uzyskania uprawnień budowlanych; - co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne, z których jedna legitymuje się minimum 5 letnim stażem pracy w charakterze samodzielnego projektanta a druga minimum 3 letnim stażem pracy w charakterze samodzielnego projektanta, przy czym za staż pracy w charakterze projektanta zostanie uznany faktyczny czas pracy w charakterze samodzielnego projektanta od daty uzyskania uprawnień budowlanych; - co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z których co najmniej jedna legitymuje się stażem pracy w charakterze projektanta nie krótszym niż 5 lat a druga – stażem pracy nie krótszym niż 2 lata w charakterze samodzielnego projektanta , przy czym za staż pracy w charakterze projektanta będzie uznany faktyczny czas pracy w charakterze samodzielnego projektanta od daty uzyskania uprawnień budowlanych. Wymóg posiadania uprawnień w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych może być spełniony przez więcej niż podana minimalna liczba osób łącznie. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie obu części zamówienia warunek dotyczący osób skierowanych do realizacji zamówienia mogą spełnić przedstawiając te same osoby dla obu części 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe: 1. Zgodnie z art. 22a ust 1 upzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 2. Zamawiający ocenia czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oaz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 upzp. 3. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu o którym mowa w pkt. XIII ust 2 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w pkt. XIII ust 1 pkt. 2) SIWZ; 5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a upzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a upzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. XIV ppkt. 8 SIWZ
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. dokument potwierdzający że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 2. wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi odbiór wykonanych opracowań przez Zamawiającego/ych - załącznik nr 6 do SIWZ 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykaz dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty: 1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 3 do SIWZ; 2) wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności – załącznik nr 7 do SIWZ – w przypadku gdy Wykonawca chce uzyskać punkty w ramach oceny z zastosowaniem kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”; wykaz ten nie podlega uzupełnieniu w zakresie wpływającym na ocenę ofert z zastosowaniem kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”; 3) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, w przypadku złożenia w ofercie pełnomocnictwa – musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa; 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia z pkt 2 i 3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 5) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie 
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
cena 60
doświadczenie osób skierowanych do realizzacji zamówienia 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2. Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w innych sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie umowy z celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 3. Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Ww. zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ. 4. Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 5. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. z powodu wystąpienia zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń. 6. Zmiany limitu środków jakimi dysponuje Zamawiający w danym roku na finansowanie zadania. 7. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, c) zmiana danych teleadresowych, d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, e) zmiany urzędowej stawki podatku VAT. 8. Zmiany terminu realizacji w przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych, koniecznych do wykonania zadania usług poprzez udzielenie zamówień dodatkowych. 8. Pozostałe zmiany określone w umowie. 9. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust.1 ÷ 9 termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 10. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-06-05 , godzina: 10:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
PL 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę centralnej kuchni 109 Szpitala
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1 – obejmujące przebudowę centralnej kuchni 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w celu dostosowania do obowiązujących przepisów oraz współczesnych standardów funkcjonalno-użytkowych wraz z projektem termomodernizacji stropodachów przyziemia budynku głównego Szpitala; Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanie dokumentacji projektowej w trakcie postępowania na roboty budowlane a także sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71240000-2, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 106862,0
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę budynku apteki 109 Szpitala
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 2 – obejmujące przebudowę budynku nr 7 zlokalizowanego w kompleksie 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w celu dostosowania lokalu apteki do obowiązujących przepisów. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanie dokumentacji projektowej w trakcie postępowania na roboty budowlane a także sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71248000-8, 71240000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 136612,0
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2017-05-19, :10:24:47

Czas modyfikacji: 2017-05-19, :10:28:27

Ilość odsłon: 960