Przetarg

Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów 109 Szpitala - RPoZP 16/2019

Ogłoszenie nr 510116710-N-2019 z dnia 11-06-2019 r.
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ: Usługa całodziennego żywienia pacjentów 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 550099100-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 81020096000000, ul. ul. Piotra Skargi  9-11, 70-965  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8105800, e-mail przetargi@109szpital.pl, przetargi2@109szpital.pl , faks 91 8105802. 
Adres strony internetowej (url): www.109szpital.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Usługa całodziennego żywienia pacjentów 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RPoZP 16/2019
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodziennego żywienia przez 7 dni w tygodniu w formie cateringu pacjentów 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U.2017.149 t.j.) oraz z obowiązującymi normami HACCP i GHP przez okres 2 miesięcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 55520000-1

Dodatkowe kody CPV: 55521200-0, 55321000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/05/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 169884.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Impel Catering Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Ślężna 118 
Kod pocztowy: 53-111 
Miejscowość: Wrocław 
Kraj/woj.: dolnośląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 183474.72 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 183474.72 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 183474.72 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
W związku z przedłużającym się okresem prac budowlanych w zakresie przebudowy centralnej kuchni szpitala, konieczne jest zabezpieczenie usługi wyżywienia pacjentów szpitala. Zamawiający przewidział udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w przeprowadzonym wcześniej postępowaniu nr RPoZP 25B/2018, polegające na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2019-06-11, :10:21:58

Czas modyfikacji: 2019-06-11, :10:24:47

Ilość odsłon: 536